Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020 (SNOFM) își propune să impulsioneze eforturile de a atinge ținta de ocupare stabilită de România pentru anul 2020, și anume o rată de ocupare de 70% pentru populația în vârstă de 20- 64 de ani. Îndeplinirea acestei ținte va reprezenta contribuția României la realizarea dezideratului european în materie de ocupare stabilit prin Strategia Europa 2020, strategie care își propune că Europa să crească inteligent, durabil și favorabil incluziunii și să găsească mijloace pentru a crea noi locuri de muncă.

În ceea ce privește șomajul în rândul tinerilor (15- 24 ani), dacă în anul 2000 acesta era de 18,3% și se afla sub media UE 27 (18,4%) în anul 2010 nivelul șomajului în rândul tinerilor din România (22,1%) depășea media europeană (20,9%). După anul 2008, se observă o creștere accentuată a ratei şomajului în rândul tinerilor de la 18,6% (2008) la 23,7% (2011), o creştere comparabilă cu cea înregistrată la nivel UE 27 (de 5,1pp.). În anul 2012, rata șomajului în rândul tinerilor avea valoarea de 22,7%, în scădere cu 1 pp. față de anul anterior și foarte apropiată de media europeană 22,8%, dar mult sub nivelul înregistrat în state membre precum Grecia (55,3%), Spania (53,2%), Portugalia (37,7%) și Italia (35,3%). Un factor îngrijorător este reprezentat de creșterea numărului de tineri (15 – 24 ani), care nu sunt ocupați, în educație sau formare așa-numiții NEETs fapt care indică dificultăți în tranziția de la sistemul de educație la piața muncii și reprezintă una dintre categoriile cărora ar trebui sa li se acorde o atenție deosebită în perioada următoare.

Acest document se bazează pe orientările Strategiei Europa 2020, una dintre acestea fiind Orientarea 9. Îmbunătăţirea calităţii şi a performanţei sistemelor de educaţie şi formare la toate nivelurile şi creșterea participării la învățământul terţiar sau cel echivalent.

Pentru a asigura accesul tuturor la o educaţie şi formare de calitate şi pentru a îmbunătăţi rezultatele educaţionale, statele membre ar trebui să investească în mod eficient în sistemele de educaţie şi formare, în special pentru a ridica nivelul de competenţă al forţei de muncă, permiţând acesteia să răspundă nevoilor generate de schimbările rapide de pe pieţele moderne ale muncii şi din societate, în ansamblul său. Așadar, dacă luăm în considerare procentele enumerate în Strategia Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020, se poate observa creșterea procentajului care indică șomajul în rândul tinerilor din România, această creștere fiind cauzată din pricina dificultăților întâmpinate în tranziția de la sistemul de educație pe piața muncii. Această dificultate, așa cum a mai fost relatat și la strategiile anterioare, este cauzată în mare parte din cauza lipsei competențelor transversale pe care studenții nu le pot dobândi în întregime pe cursul anilor de studii efectuate la facultate. Așadar, o prioritate pentru tinerii care își caută un loc de muncă este și dobândirea de competențe transversale.

Prin proiect se contribuie direct la această orientare, fiind vorba despre o îmbunătățire adusă atât sistemului educațional cât și de formare. Având legătură constantă atât cu studenții cât și cu firmele participante la stagiile de practică, se va putea monitoriza evolutia ambelor părți, aflând exact de îmbunătățirile care trebuie aduse sistemului educațional și aflând exact și cerințele și așteptările angajatorilor de la studenți. Așadar, se va contribui la dezvoltarea studenților, la dezvoltarea competențelor transversale a acestora și se va facilita tranziția lor pe piața muncii.

Direcţia de acţiune 1.1. Diminuarea şomajului în rândul tinerilor şi a numărului de tineri din categoria NEETs
Măsură Instituții responsabile Perioada de implementare Surse de finanțare Rezultate/ Indicatori
1.1.4. Promovarea sistemului de stagiu pentru absolvenţii de învăţământ superior. MMFPSPV (ANOFM, IM)/MEN, PS Din 2014 FSE 2014 – 2020, cofinantare nationala din Bugetul de stat aferenta FSE, Nr. de tineri absolvenţi de învăţământ superior participanţi la programe de stagiu; Bugetul Asigurărilor pentru Şomaj Nr. de tineri absolvenţi încadraţi după finalizarea perioadei de stagiu;
1.1.8. Promovarea sistemului de educaţie si formare profesională, inclusiv prin campanii de informare, consiliere şi orientare, competiţii şi sprijinirea tinerilor aflaţi în sistemul de educaţie pentru a se familiariza cu viitoarele locuri de muncă, calificări şi oportunităţi de carieră. MEN, ANOFM, MTS, PS Din 2014 FSE 2014 – 2020, cofinantare nationala din Bugetul de stat aferenta FSE, Bugetul Asigurarilor de Somaj Nr. campanii de informare derulate; Nr. acţiuni de consiliere şi orientare profesională organizate; Nr. competiţii organizate; Nr. tineri participanţi la campanii de informare, acţiuni de consiliere şi orientare, competiţii; Nr. tineri sprijiniţi în vederea familiarizării cu viitoarele locuri de muncă, calificări şi oportunităţi de carieră;

Cele două măsuri descrise în tabel se referă la Îmbunătățirea sistemului educațional și a formării profesionale, în așa fel încât tineri absolvenți să aibă șanse cât mai mari în a se așeza cu succes pe piața muncii. Așadar, se va contribui la Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020 și prin contribuirea la aceste două măsuri prin numărul de absolvenți care vor participa la stagiile de practică (250) și prin studenții care după finalizarea acestor stagii vor decide să se angajeze la firmele la care și-au efectuat stagiul de practică. Toți acești tineri vor beneficia de sprijin pe parcurs, în vederea dezvoltării competențelor proprii și în vederea accesării unui stagiu de practică cât mai corespunzător pentru fiecare în parte.

Pentru a aduce sugestii, completări și întrebări acestui document, te rugăm accesează acest link, unde poți plasa comentarii pe secțiunea care te interesează în mod specific.