Strategia Națională pentru locuri de muncă verzi a fost concepută pentru valorificarea cât mai inteligentă a potențialului capitalului natural și uman pentru a asigura o creștere economică durabilă, un trai decent oamenilor din România, toate acestea în același timp având un impact negativ cât mai redus asupra mediului şi echilibrelor ecosistemelor naturale.

OBIECTIVUL GENERAL: Asigurarea unei ocupări durabile prin stimularea și valorificarea potențialului generator de locuri de muncă verzi al sectoarelor competitive.

Din cele 3 Obiective Specifice asociate Obiectivului General al strategiei, am considerat ca fiind relevant următorul:

Obiectivul Specific 2: Dezvoltarea competențelor forței de muncă în vederea asigurării unei ocupări de calitate în sectoarele competitive, generatoare de locuri de muncă verzi.

În cadrul Obiectivului Specific 2 principalele direcții de acțiune vizează:

1. Formarea și dezvoltarea competențelor verzi;

2. Creşterea contribuţiei româneşti la progresul cunoaşterii;

3. Creşterea rolului ştiinţei în societate;

4. Consolidarea cooperării internaționale pentru a genera excelență în CDI;

5. Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol și forestier;

6. Promovarea îmbunătăţirii competențelor în ceea ce privește eficienţa energetică în clădiri şi în sistemele majore de infrastructură urbană;

7. Dezvoltarea competențelor privind gestionarea deșeurilor;

8. Promovarea îmbunătăţirii nivelului tehnologiilor curate și a energiei cu emisii reduse sau zero de carbon;

9. Sprijinirea parteneriatelor dintre universităţi şi sectorul privat, pentru a facilita tranziția de la educație la angajare în domeniul schimbărilor climatice sau domenii conexe;

10. Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi la programe de învăţare pe tot parcursul vieţii;

11. Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața muncii și sectoarele economice competitive.

Competențele forței de muncă rămân o provocare majoră pentru promovarea ocupării forței de muncă și a productivității în România.

Locurile de muncă vacante impun un nivel tot mai ridicat și o gamă tot mai largă de competențe.

Chiar și locurile de muncă necesitând, în mod tradițional, doar un nivel redus de calificare sau niciun fel de calificare devin din ce în ce mai exigente. Marea majoritate a locurilor de muncă vor necesita un anumit nivel de competențe digitale, iar un număr tot mai mare de locuri de muncă elementare necesită anumite competențe esențiale sau generice (precum comunicare, soluționarea problemelor, muncă în echipă și inteligență emoțională).

Succesul pe piața muncii este determinat de diferite dimensiuni ale setului de competențe al unei persoane, combinând competențe cognitive, socio-emoționale și competențe specifice activității/postului.

Din părțile relevante luate din documentul pentru Strategia Națională pentru locuri de muncă verzi 2018-2025, rezultă necesitatea corelării competențelor forțelor de muncă cu cerințele pieței muncii. Deoarece acest element va rămâne o provocare majoră mult timp în România, persoanele trebuie să își dezvolte competențele transversale în același timp cu schimbările pieței muncii, deoarece aceste cerințe vor continua să crească în contextul că deja, la momentul de față se impun cerințe minime pentru locuri de muncă în care înainte nu erau necesare. Așadar, aceste competențe devin din ce în ce mai căutate pe piața muncii și mai importante, nu numai în găsirea unui loc de muncă din punctul de vedere a tinerilor, dar și pentru România pentru a se putea dezvolta din punct de vedere economic.

Direcție de acțiune Măsura/Acțiunea Termen de realizare Indicatori de rezultat Sursa de finanțare/ cofinanțare Instituții responsabile
9. Sprijinirea parteneriatelor dintre universităţi şi sectorul privat, pentru a facilita tranziția de la educație la angajare în domeniul schimbărilor climatice sau domenii conexe Implementarea unui sistem de stagii de practică în domeniul schimbărilor climatice sau domenii conexe (ex. energii regenerabile, gestionarea deşeurilor, producerea biocarburanţilor etc.) 2018-2020 Nr. de studenți care beneficiază de stagii de practică în domeniul schimbărilor climatice sau domenii conexe Bugetul de stat POCU 2014-2020 Ministerul Educației Naționale Universități Angajatori

Direcția de acțiune detaliată în tabelul de mai sus face parte din Strategia Națională pentru locuri de muncă verzi 2018-2025, fiind o implicare importantă în dezvoltarea economică a României, atât din punct de vedere a ocupării forței de muncă cât și din punct de vedere a productivității. Prin stagiile de practică organizate, studenții care participă (250 de studenți) își încep deodată și dezvoltarea competențelor transversale și și tranziția pe piața muncii.

Pentru a aduce sugestii, completări și întrebări acestui document, te rugăm accesează acest link, unde poți plasa comentarii pe secțiunea care te interesează în mod specific.