Viziunea Strategiei este ca Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest va intra până în 2034 în topul celor mai inovative regiuni din Europa Centrală şi de Est, valorificând activitatea de cercetare-dezvoltare inovare în scopul creşterii veniturilor, a numărului locurilor de muncă şi a standardului de viaţă.

Obiectivele strategice ale Strategiei prezente sunt următoarele:

 • Alinierea la tendinţele europene şi globale prin adoptarea/crearea şi diseminarea de noi tehnologii în scopul transformării activităţilor economice şi schimbarea structurală a economiei regionale
 • Sprijinirea dezvoltării prin inovare în domeniile economice cu tradiţie din regiune
 • Reducerea ecartului de dezvoltare faţă de regiunile mai dezvoltate, prin adaptarea rapidă la a 4-a revoluţie industrială (digitalizare socială şi economică)
 • Utilizarea raţională şi eficientă a resurselor conform principiilor economiei circulare
 • Gestionarea inovativă a provocărilor societale

Conform capitolului relevant din document, 6.1 Mix de politici, Rolul mixului de politici este de a stabili priorități, acțiuni și măsuri concrete în vederea sprijinirii inovării în domeniile prioritare de specializare identificate sub Pilonii I-III, ținând cont de nevoile actorilor cheie, de provocările și barierele identificate în ecosistemul de inovare, dar și de contextul european și național al implementării, respectiv de atribuțiile conferite prin lege Agenției Regionale de Dezvoltare care va răspunde de implementarea acestei strategii.

Mai jos vom enumera câteva acțiuni din documentul relevant (de la capitolul menționat mai sus), care se aplică și la proiectul de față:

PRIORITATE 1 – ”Trepiedul” cercetare-dezvoltare-inovare adaptat nevoilor pieței

Acțiuni:

1.1 Dezvoltarea infrastructurii de cercetare și a resurselor umane implicate în activitatea de cercetare

 • investiții în institutele/centrele/laboratoarele de cercetare publice și private pentru a desfășura activități de cercetare, dezvoltare și testare, achiziționare de echipamente și instrumente noi, inclusiv pentru a aduce rezultatele cercetării la un nivel de TRL cât mai înalt,
 • promovarea cooperării între entități de cercetare-dezvoltare-inovare în scopul utilizării în comun a infrastructurilor de cercetare,
 • asigurarea accesului cercetătorilor la cele mai noi informații privind dezvoltările tehnologice,
 • orientarea către noi domenii de cercetare și promovarea cercetării multidisciplinare,
 • sprijinirea utilizării în activitatea de cercetare a tehnologiilor emergente, în special a tehnologiilor generice esențiale, inclusiv prin sprijinirea acreditării unor laboratoare KETs, dar și a tehnologiilor digitale,
 • dezvoltarea resurselor umane implicate în activitatea de CDI, inclusiv prin promovarea cercetării multi-disciplinare şi mobilităţii cercetătorilor.

1.2 Dezvoltarea infrastructurilor complexe de inovare și a serviciilor oferite de acestea:

 • crearea de parcuri științifice și tehnologice și eventual de centre tehnologice și centre de competență – prin construcţie, modernizare, extindere şi dotare cu echipamente şi software necesare -, care facilitează crearea de legături între mediul de afaceri și mediul academic, respectiv cooperarea între reprezentanții mediului de afaceri,
 • dezvoltarea unei palete de servicii care combină oferta de infrastructură (spațiu, echipamente) de cercetare cu servicii de sprijinire a mediului de afaceri în scopul facilitării inovării (managementul proprietății intelectuale, servicii financiare, marketing, comercializare, etc.),
 • dezvoltarea resurselor umane în scopul furnizării serviciilor specifice,
 • achiziţionare de servicii specifice, inclusiv consultanţă specializată în afaceri.

1.3 Dezvoltarea infrastructurilor de transfer tehnologic și diversificarea serviciilor de transfer

 • investiții în entitățile de inovare și transfer tehnologic existente și crearea și acreditarea unor entități noi în scopul comercializării rezultatelor cercetăriidezvoltării (teste, prototipare, etc.) prin construcţie, modernizare, extindere şi dotare cu echipamente şi software necesare,
 • dezvoltarea unor noi tipuri de infrastructuri care facilitează transferul tehnologic (de ex. demo-lab, living lab, fab lab, makers-space etc.) și a serviciilor aferente,
 • dezvoltare de infrastructuri (fizice și digitale) care facilitează interacțiunea între CDI și mediul de afaceri în scopul transferului tehnologic,
 • dezvoltarea unor noi tipuri de servicii de transfer tehnologic corelate strâns cu nevoile mediului de afaceri,
 • dezvoltarea resurselor umane implicate în furnizarea serviciilor de transfer tehnologic cu accent pe serviciile specifice celor patru faze ale transferului tehnologic,
 • achiziţionare de servicii specifice, inclusiv consultanţă specializată în afaceri.

PRIORITATE 2 – Un mediu de afaceri inovativ și digitalizat

Acţiuni:

2.1 Sprijinirea inovării în cadrul firmelor din domeniile de specializare inteligentă

 • sprijinirea lansării pe piață a unor produse (bunuri și servicii) noi, respectiv a comercializării acestora,
 • servicii suport pentru mediul de afaceri: sprijinirea internaționalizării, evenimente B2B, matchmaking, audituri de inovare, etc.
 • dezvoltarea de acțiuni în vederea creșterii nivelului de conștientizare în legătură cu importanța inovării,
 • promovarea dezvoltării și implementării unor proiecte de colaborare între sfera CD și mediul de afaceri,
 • sprijin pentru achiziţii de servicii de transfer tehnologic specifice nevoilor,
 • încurajarea activităților de CDI în cadrul firmelor, investiții în CDI privat,
 • promovarea achiziției de tehnologii noi, inclusiv pentru eficientizare energetică, utilizarea sustenabilă a resurselor, măsuri de eco-inovare și alinierea la principiile economiei circulare,
 • creșterea cooperării între firmele din diferite sectoare, în special al firmelor din domenii de specializare cu cele care pot avea un rol transfersal, ca de exemplu sectorul TIC sau industrii culturale și creative,
 • creşterea capacităţii de a utiliza fondurile publice disponibile, cu accent pe cele din Orizont 2020 – Instrument pentru IMM-uri,
 • stagii de practică elevi, studenți în firme inovative.

(…)

2.4 Dezvoltarea resurselor umane în domenii de specializare inteligentă

 • corelarea ofertei educaționale cu cererea de pe piață în domenii de specializare inteligentă,
 • creșterea numărului de angajați în domeniile tehnologie-inginerie-știință-matematică (STEM),
 • dezvoltare de scheme de plasament a cercetătorilor în cadrul întreprinderilor,
 • creșterea nivelului de alfabetizare digitală a angajaților asigurarea unor servicii suport specializate pe sectoare de specializare inteligentă (contabilitate, asistenţă juridică, etc.),
 • implementarea măsurilor prevăzute în Planul de Acțiune pentru Dezvoltarea și Mobilitatea Resurselor Umane.

Din părțile relevante relatate mai sus, reiese faptul că prin această strategie se va avea în vedere și dezvoltarea resurselor umane din Regiunea de Nord-Vest, unde este implementat și proiectul. Dezvoltarea resurselor umane este importantă din punct de vedere a unui personal calificat pentru a putea furniza servicii cu un nivel ridicat care să răspundă nevoilor specifice cerute din partea firmelor. Dezvoltarea acestora va contribui direct la viziune strategiei, care este creșterea numărului de locuri de muncă și totodată și creșterea standardului de viață a oamenilor din toată regiunea de Nord-Vest.

La Prioritatea 2 enumerată anterior, s-au ales două acțiuni relevante proiectului de față: ”stagii de practică elevi/studenți în firme inovative” și ”corelarea ofertei educaționale cu cererea de pe piață în domenii de specializare inteligentă”. Aceste două acțiuni au o legătură strânsă una cu alta. În primul rând, prin organizarea stagiilor de practică la firme partenere, se dezvoltă și resursele umane în domeniu, și prin participarea la acestea se vor putea furniza informații despre competențele dobândite de studenți în cadrul universității și despre corelarea acestora cu cererea actuală de pe piața muncii.

Așadar, resursele umane se dovedesc o parte importantă în tot procesul de dezvoltare a strategiei actuale, iar prin studenții participanți la stagiile de practică organizate, se va contribui la Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest.

Pentru a aduce sugestii, completări și întrebări acestui document, te rugăm accesează acest link, unde poți plasa comentarii pe secțiunea care te interesează în mod specific.