POR 2014-2020 își propune să asigure continuitatea viziunii strategice privind dezvoltarea regională în România, completând și dezvoltând direcțiile și prioritățile de dezvoltare regională conținute în PND și CNSR 2007–2013 și implementate prin POR 2007–2013 și alte programe naționale. Această abordare are la bază recomandările Raportului de evaluare ex-ante POR 2007–2013, conform cărora pe termen lung obiectivul global al politicii de dezvoltare regională va putea fi atins dacă se urmăresc în continuare prioritățile majore de dezvoltare din perioada 2007-2013.

După analizarea documentului Programului Operațional Regional 2014-2020, s-a identificat un obiectiv specific care este relevant proiectului de față.

OS 10.3 Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive

Investițiile în infrastructura învățământului terțiar universitar va reprezenta garanția îndeplinirii obiectivelor asumate de România privind participarea și nivelul de calitate a pregătirii populației active cu nivel de pregătire terțiară în concordanță cu cerințele unei economii aflate într-un proces alert de recuperare a decalajelor de dezvoltare față de economiile țărilor UE.

În plus, sprijinul FEDR va contribui la soluționarea asimetriilor existente între curricula universitară și necesitatea de a dezvolta competitivitatea economiei românești, prin acordarea de sprijin pentru modernizarea și echiparea facilităților conexe într-o abordare diferențiată, în strânsă cooperare cu sectorul privat. În plus, investițiile în învățământul superior vor intensifica legătura dintre cercetare și piața forței de muncă, în special în domeniile economice competitive și de specializarea inteligentă, întărind rolului universităților ca furnizor de cunoștințe, competențe și progres tehnologic în regiuni.

Prin țintele alese se urmărește ca România să recupereze decalajul actual privind nivelul de participare a populației cu nivel de pregătire terțiară universitară, iar la orizontul de timp 2023, economia românească să fie compatibilă cu cea din UE din punctul de vedere al pregătirii forței de muncă de nivel terțiar universitar.

Indicatorul acestui obiectiv specific este 1S51 care se referă la Ponderea populației cu vârsta între 30-34 de ani cu nivel terțiar de educație, în Regiune mai dezvoltată/ Regiuni mai puțin dezvoltate, unde în 2013 valoarea de referință era de 22,8%, iar până în 2023 se urmărește creșterea acestui procentaj la 28,2%.

Contribuirea la acest indicator se va realiza prin cei 250 de participanți ajutați în a-și găsi un stagiu de practică corespunzător, iar prin asta se va ajuta la Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive, deoarece prin aceste stagii de practică studenții își vor dezvolta competențele transversale prin care se va facilita tranziția lor pe piața muncii.

Pentru a aduce sugestii, completări și întrebări acestui document, te rugăm accesează acest link, unde poți plasa comentarii pe secțiunea care te interesează în mod specific.