Facultatea de Medicină Veterinară

Ciclul de studii LICENȚĂ și MASTER (program de studii unitar)

 1. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei An studiu Semestrul Total ore / semestru Nr. credite Precondiții
Practică intramurală I II 60 2 De curriculum:

 • Anatomie
 • Biologie celulară
 • Biologie vegetală
 • Agronomie

De competențe:

 • Cunoștințe minime generale privind domeniul medical veterinar
Practică extramurală I II 120 2
 1. Conținuturi
Denumirea disciplinei Obiective Lucrări practice Metode de predare
Practică intramurală Obiectiv general:

 • Asigurarea competențelor de prima zi (“first day skills”) așa cum sunt ele stabilite prin recomandările și normele EAEVE și FVE pentru anul I de studiu.

Obiective specifice:

 • Studenții trebuie să deprindă abilități practice în cât mai multe subdomenii ale activității medical-veterinare, începând cu cele legate de manipularea animalelor, deprinderi ale tehnicilor uzuale în domeniu și oferirea unor experiențe inițiale care să îi ajute în dezvoltarea lor profesională ulterioară.
Lucrări specifice în cadrul clinicilor și biobazei FMV sub îndrumarea cadrului didactic supervizor, în funcţie de necesități, posibilități și baza materială:

 • Instruirea studenților în direcția abordării animalelor;
 • Cunoaşterea speciilor, raselor de animale, a însuşirilor și performanțelor productive și reproductive;
 • Participarea la acțiuni ce vizează activitatea specifică (furajare, îngrijire, muls, etc.).

Recunoașterea principalelor regiuni anatomice la animalele domestice.

Lucrări specifice

Studiul regiunilor anatomice

Practică extramurală Obiectiv general:

 • Asigurarea competențelor de prima zi (“first day skills”) așa cum sunt ele stabilite prin recomandările și normele EAEVE și FVE pentru anul I de studiu.

Obiective specifice:

 • Studenții trebuie să deprindă abilități practice în cât mai multe subdomenii ale activității medical-veterinare, începând cu cele legate de manipularea animalelor, deprinderi ale tehnicilor uzuale în domeniu și oferirea unor experiențe inițiale care să îi ajute în dezvoltarea lor profesională ulterioară.
Lucrări specifice în cadrul SDE COJOCNA, sub îndrumarea medicului veterinar, în funcție de necesități, posibilități și baza materială:

 • Instruirea studenților în direcția abordării animalelor;
 • Cunoașterea speciilor, raselor de animale, a însușirilor şi performanțelor productive și reproductive;
 • Participarea la acţiuni ce vizează activitatea din fermă (furajare, îngrijire, muls, etc.);

Determinarea speciilor de plante pe baza caracteristicilor morfologice.

Recunoașterea principalelor regiuni anatomice la animalele domestice.

Lucrări specifice la ferma Didacatică Cojocna

Determinarea plantelor

Studiul regiunilor anatomice

 1. Evaluare
Denumirea disciplinei Tip activitate Standard minim de performanţă Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din nota finală
Practică intramurală Seminar / Laborator
 • Cunoașterea, utilizarea și aplicarea în linii mari a informației științifice teoretice în activitățile practice
 • Prezenţa la stagiul de practică.
 • Întocmirea caietului de practică.
 • Activitatea şi gradul de implicare în cadrul Biobazei FMV.
 • Cunoașterea terminologiei medical veterinare.
 • Examen oral
 • Prezentare portofoliu
100%
Practică extramurală Seminar / Laborator
 • Cunoașterea, utilizarea și aplicarea în linii mari a informației științifice teoretice în activitățile practice
 • Prezenţa la stagiul de practică.
 • Întocmirea caietului de practică.
 • Activitatea şi gradul de implicare la SDE COJOCNA.
 • Cunoașterea terminologiei medical veterinare.
 • Examen oral
 • Prezentare portofoliu
100%

4. Competențe dobândite:

Denumirea disciplinei Competențe profesionale Competențe transversale
Practică intramurală
 • Cunoştinţe minime ale termenilor medical veterinari;
 • Să demonstreze capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor medical veterinare;
 • Înțelegerea propriei personalități și a modului în care individul își poate adapta capacitățile la cerința de studiu ;
 • Înțelegerea motivației alegerii meseriei de medic veterinar;
 • Înțelegerea modului de gestionare a unei ferme cu specific animal și vegetal;
 • Înțelegerea în ansamblu a universului rural și a mecanismelor economice care stau la baza economiei familiale.
 • Să demonstreze preocupare pentru perfecţionarea profesională;
 • Să demonstreze implicarea în activităţi ştiinţifice şi practice;
 • Să participe la proiecte având caracter ştiinţifice şi practice.
Practică extramurală
 • Cunoştinţe minime ale termenilor medical veterinari;
 • Să demonstreze capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor medical veterinare;
 • Înțelegerea propriei personalități și a modului în care individul își poate adapta capacitățile la cerința de studiu ;
 • Înțelegerea motivației alegerii meseriei de medic veterinar;
 • Înțelegerea modului de gestionare a unei ferme cu specific animal și vegetal;
 • Înțelegerea în ansamblu a universului rural și a mecanismelor economice care stau la baza economiei familiale.
 • Să demonstreze preocupare pentru perfecţionarea profesională;
 • Să demonstreze implicarea în activităţi ştiinţifice şi practice;
 • Să participe la proiecte având caracter ştiinţifice şi practice.