Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

 1. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei An studiu Semestrul Total ore / semestru Nr. credite Precondiții
Practică de domeniu CEPA Licență An

II

II 120 4 De curriculum:

 • Operații și utilaje în industria alimentară, materii prime vegetale și animale

De competențe:

 • Studentul trebuie să aibă cunoștințe generale de ingineria produselor alimentare
Practică de specialitate CEPA 1 Licență An

III

I 30 2 De curriculum:

 • Tehnologii generale și specifice, Operații și utilaje în industria alimentară

De competențe:

 • Studentul trebuie să aibă cunoștințe generale de ingineria produselor alimentare
Practică de specialitate CEPA 2 Licență An

III

II 30 2 De curriculum:

 • Tehnologii generale și specifice, Operații și utilaje în industria alimentară

De competențe:

 • Studentul trebuie să aibă cunoștințe generale de ingineria produselor alimentare
Practică pentru elaborarea Proiectului de diplomă

CEPA

Licență An

IV

II 60 4 De curriculum:

 • Toate disciplinele din planul de învăţâmânt

De competențe:

 • Studentul trebuie să aibă cunoștințe generale de ingineria produselor alimentare
Practică pentru elaborarea Proiectului de diplomă IPA Licență An

IV

II 60 4 De curriculum:

 • Toate disciplinele din planul de învăţâmânt

De competențe:

 • Studentul trebuie să aibă cunoștințe generale de ingineria produselor alimentare
 1. Conținuturi
Denumirea disciplinei Obiective Lucrări practice Metode de predare
Practică de domeniu CEPA Obiectiv general:

 • Să-și însușească cunoștințele referitoare la aplicarea principiilor și metodelor de bază din știința alimentelor pentru soluționarea problemelor inginerești și tehnologice.

Obiective specifice:

 • Să asigurare pregătirea tehnologică a absolventului ciclului de licență cu principiile tehnologiei cărnii/ laptelui/ vinului/ berii/ morăritului/ panificației/ produselor zaharoase/ conservelor/ uleiului/ zahărului din punct de vedere a tehnologiilor și utilajelor.
 • Să construiască o structură tehnologică de ansamblu.
 • Practică tehnologică într-o unitate de profil (practică în sistem individual sau organizat) sau într-o stație pilot (în grupe de maxim 7 studenți)
 • Descrierea unității : denumire, adresa, istoric, domeniu de activitate, capacitate de producție, profilul producției (structura sortimentală/ grupe de produse), structura unității (spații tehnologice productive și neproductive, spații auxiliare), compartimentarea unității
 • Descrierea fluxului tehnologic general de fabricație a produselor în unitate
 • Descrierea materiilor prime folosite în producție (denumire, compoziție, acțiune, mod de utilizare, dozaj)
 • Descrierea operațiilor specifice fluxului tehnologic de fabricație a diverselor grupe de produse
 • Descrierea utilajelor utilizate în procesare. Analiza comparativa cu tehnologiile existente: prezentarea alternativelor tehnologice din literatura de specialitate
 • Descrierea activităților zilnice desfășurate în unitatea respectivă
 • Opinii/impresii proprii privind activitatea desfășurată în unitatea respectivă (aspecte pozitive, negative, concluzii și recomandări)
 • Observaţia, explicaţia, conversaţia, problematizarea
 • Observaţia, explicaţia, problematizarea, conversaţia
 • Explicaţia, conversaţia, problematizarea, studiu de caz
 • Descrierea operațiilor specifice fluxului tehnologic de fabricație a diverselor grupe de produse
 • Explicaţia, conversaţia, problematizarea, studiu de caz
 • Observaţia, explicaţia, conversaţia problematizarea, studiu de caz
 • Explicaţia, conversaţia, problematizarea, studiu de caz
Practică de specialitate CEPA 1 Obiectiv general:

 • Să-și însușească cunoștințele referitoare la aplicarea principiilor și metodelor de bază din știința alimentelor pentru soluționarea problemelor inginerești și tehnologice.

Obiective specifice:

 • Să asigurare pregătirea tehnologică a absolventului ciclului de licență cu principiile tehnologiei cărnii/ laptelui/ vinului/ berii/ morăritului/ panificației/ produselor zaharoase/ conservelor/ uleiului/ zahărului din punct de vedere a tehnologiilor și utilajelor.
 • Să construiască o structură tehnologică de ansamblu
 • Practică tehnologică într-o unitate de profil (practică în sistem individual) – documentare pentru proiectul de diplomă sau într-o stație pilot (în grupe de maxim 5 studenți)
 • Descrierea unității sau a stației pilot: denumire, adresa, istoric, domeniu de activitate, capacitate de producție, profilul producției (structura sortimentală/ grupe de produse), structura unității (spații tehnologice productive și neproductive, spații auxiliare), compartimentarea unității
 • Descrierea fluxului tehnologic general de fabricație a produselor în unitate
 • Descrierea materiilor prime și auxiliare folosite în producție (denumire, compoziție, acțiune, mod de utilizare, dozaj ) și a materialelor
 • Întocmirea schemelor tehnologice (pe grupe de sortimente) și stabilirea rețetelor tehnologice de fabricație (pe sortimente)
 • Descrierea operațiilor specifice fluxului tehnologic de fabricație a diverselor grupe de produse
 • Descrierea utilajelor utilizate în procesare. Analiza comparativă cu tehnologiile existente: prezentarea alternativelor tehnologice din literatura de specialitate
 • Întocmirea bilanțului de materiale pe operațiile fluxului tehnologic de fabricație a diverselor produse
 • Determinarea consumurilor specifice de materii prime la fabricarea diverselor produse
 • Întocmirea unei schițe a secției de producție cu amplasarea utilajelor
 • Descrierea activității zilnice efectuate
 • Analiza SWOT privind activitatea desfășurată în unitatea respectivă
 • Explicația, conversaţia,

problematizarea, studiu de caz

 • Explicația, conversaţia,

problematizarea, studiu de caz

 • Explicația, conversaţia,

problematizarea, studiu de caz

 • Explicația, conversaţia,

problematizarea, studiu de caz

 • Explicația, conversaţia,

problematizarea, studiu de caz

 • Explicația, conversaţia, problematizarea, studiu de caz
 • Explicația, conversaţia, problematizarea, studiu de caz
 • Explicația, conversaţia,

problematizarea, studiu de caz

 • Observația, explicaţia, conversaţia
 • Explicaţia, studiu de caz
 • Explicaţia, conversaţia problematizarea, studiu de caz
Practică de specialitate CEPA 2 Obiectiv general:

 • Să-și însușească cunoștințele referitoare la aplicarea principiilor și metodelor de bază din știința alimentelor pentru soluționarea problemelor inginerești și tehnologice.

Obiective specifice:

 • Să asigurare pregătirea tehnologică a absolventului ciclului de licență cu principiile tehnologiei cărnii/ laptelui/ vinului/ berii/ morăritului/ panificației/ produselor zaharoase/ conservelor/ uleiului/ zahărului din punct de vedere a tehnologiilor și utilajelor.
 • Să construiască o structură tehnologică de ansamblu
 • Practică tehnologică într-o unitate de profil (practică în sistem individual) – documentare pentru proiectul de diplomă sau într-o stație pilot (în grupe de maxim 5 studenți)
 • Descrierea unității sau a stației pilot: denumire, adresa, istoric, domeniu de activitate, capacitate de producție, profilul producției (structura sortimentală/ grupe de produse), structura unității (spații tehnologice productive și neproductive, spații auxiliare), compartimentarea unității
 • Descrierea fluxului tehnologic general de fabricație a produselor în unitate
 • Descrierea materiilor prime și auxiliare folosite în producție (denumire, compoziție, acțiune, mod de utilizare, dozaj ) și a materialelor
 • Întocmirea schemelor tehnologice (pe grupe de sortimente) și stabilirea rețetelor tehnologice de fabricație (pe sortimente)
 • Descrierea operațiilor specifice fluxului tehnologic de fabricație a diverselor grupe de produse
 • Descrierea utilajelor utilizate în procesare. Analiza comparativă cu tehnologiile existente: prezentarea alternativelor tehnologice din literatura de specialitate
 • Întocmirea bilanțului de materiale pe operațiile fluxului tehnologic de fabricație a diverselor produse
 • Determinarea consumurilor specifice de materii prime la fabricarea diverselor produse
 • Întocmirea unei schițe a secției de producție cu amplasarea utilajelor
 • Descrierea activității zilnice efectuate
 • Analiza SWOT privind activitatea desfășurată în unitatea respectivă
 • Explicația, conversaţia,

problematizarea, studiu de caz

 • Explicația, conversaţia,

problematizarea, studiu de caz

 • Explicația, conversaţia,

problematizarea, studiu de caz

 • Explicația, conversaţia,

problematizarea, studiu de caz

 • Explicația, conversaţia,

problematizarea, studiu de caz

 • Explicația, conversaţia, problematizarea, studiu de caz
 • Explicația, conversaţia, problematizarea, studiu de caz
 • Explicația, conversaţia,

problematizarea, studiu de caz

 • Observația, explicaţia, conversaţia
 • Explicaţia, studiu de caz
 • Explicaţia, conversaţia problematizarea, studiu de caz
Practică pentru elaborarea Proiectului de diplomă

CEPA

Obiectiv general:

 • Să-și însușească cunoștințele referitoare la aplicarea principiilor și metodelor de bază din știința alimentelor pentru soluționarea problemelor inginerești și tehnologice.

Obiective specifice:

 • Să asigurare pregătirea tehnologică a absolventului ciclului de licență cu principiile tehnologiei cărnii/ laptelui/ vinului/ berii/ morăritului/ panificației/ produselor zaharoase/ conservelor/ uleiului/ zahărului din punct de vedere a tehnologiilor și utilajelor.
 • Să construiască o structură tehnologică de ansamblu
 • Practică tehnologică în sistem individual într-o unitate de profil sau într-o stație pilot – documentare pentru proiectul de diplomă
 • Oportunitatea și justificarea temei alese
 • Studiu documentar
 • Alegerea definitivă a schemelor tehnologice de fabricație cu detalierea parametrilor
 • Calculul tehnologic
 • Calculul de utilaj
 • Managementul calității și igienei în secția proiectată
 • Calculul economic
 • Partea grafică (minim schița secției proiectate și schița amplasării generale a acesteia; se acordă punctaje suplimentare pentru toate diagramele de utilități, diagrama operațiilor, cronograma utilajelor, reprezentări de utilaje ș.a.m.d.)

Practică pentru elaborarea Proiectului de diplomă IPA Obiectiv general:

 • Să-și însușească cunoștințele referitoare la aplicarea principiilor și metodelor de bază din știința alimentelor pentru soluționarea problemelor inginerești și tehnologice.

Obiective specifice:

 • Să asigurare pregătirea tehnologică a absolventului ciclului de licență cu principiile tehnologiei cărnii/ laptelui/ vinului/ berii/ morăritului/ panificației/ produselor zaharoase/ conservelor/ uleiului/ zahărului din punct de vedere a tehnologiilor și utilajelor.
 • Să construiască o structură tehnologică de ansamblu
 • Practică tehnologică în sistem individual într-o unitate de profil sau într-o stație pilot – documentare pentru proiectul de diplomă
 • Oportunitatea și justificarea temei alese
 • Studiu documentar
 • Alegerea definitivă a schemelor tehnologice de fabricație cu detalierea parametrilor
 • Calculul tehnologic
 • Calculul de utilaj
 • Managementul calității și igienei în secția proiectată
 • Calculul economic
 • Partea grafică (minim schița secției proiectate și schița amplasării generale a acesteia; se acordă punctaje suplimentare pentru toate diagramele de utilități, diagrama operațiilor, cronograma utilajelor, reprezentări de utilaje ș.a.m.d.)

 1. Evaluare
Denumirea disciplinei Tip activitate Standard minim de performanţă Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din nota finală
Practică de domeniu CEPA Seminar
 • Desfășurarea integrală a activității de practică tehnologică și completarea caietului de practică
 • Descrierea utilajelor și operațiilor corespunzătoare produselor fabricate în unitatea de profil
 • Verificare pe parcurs
 • Verificare finală
 • Fişă de evaluare a activităţii
 • Colocviu de practică în care se va analiza caietul de practică prezentat de către student și prezentarea deprinderilor și cunoștințelor dobândite de acesta
 • 50%
 • 50%
Practică de specialitate CEPA 1 Seminar
 • Desfășurarea integrală a activității de practică tehnologică și completarea caietului de practică
 • Descrierea fluxului tehnologic a produselor fabricate în unitatea de profil
 • Rezolvarea unei probleme concrete de ştiința alimentelor pe baza unui algoritm dat
 • Verificare pe parcurs
 • Verificare finală
 • Fişă de evaluare a activităţii
 • Colocviu de practică în care se va analiza caietul de practică prezentat de către student și prezentarea deprinderilor și cunoștințelor dobândite de acesta
 • 50%
 • 50%
Practică de specialitate CEPA 2 Seminar
 • Desfășurarea integrală a activității de practică tehnologică și completarea caietului de practică
 • Descrierea fluxului tehnologic a produselor fabricate în unitatea de profil
 • Rezolvarea unei probleme concrete de ştiința alimentelor pe baza unui algoritm dat
 • Verificare pe parcurs
 • Verificare finală
 • Fişă de evaluare a activităţii
 • Colocviu de practică în care se va analiza caietul de practică prezentat de către student și prezentarea deprinderilor și cunoștințelor dobândite de acesta
 • 50%
 • 50%
Practică pentru elaborarea Proiectului de diplomă

CEPA

Lucrare practică
 • Proiect de licență
 • Evaluare finală
 • Prezentarea proiectului
 • 100%
Practică pentru elaborarea Proiectului de diplomă IPA Lucrare practică
 • Proiect de licență
 • Evaluare finală
 • Prezentarea proiectului
 • 100%

4. Competențe dobândite:

Denumirea disciplinei Competențe profesionale Competențe transversale
Practică de domeniu CEPA
 • Să identifice, descrie și utilizeze adecvat noțiunile specifice științei alimentului și siguranței alimentare.
 • Să stăpânească procesele generale de inginerie, exploatarea instalațiilor și echipamentelor de industrie alimentară.
 • Să își însușească căile de conducere a tehnologiilor alimentare de la materii prime până la produs finit.
 • Să înțeleagă rolul managementului producției, controlului calității produselor alimentare și a realizării proceselor de marketing
 • Să aplice strategii de perseverență, rigurozitate, eficiență și responsabilitate în muncă, punctualitate și asumarea răspunderii pentru rezultatele activității personale, creativitate, bun simț, gândire analitică și critică, rezolvarea de probleme etc., pe baza principiilor, normelor și a valorilor codului de etică profesională în domeniul alimentar.
 • Să aplice tehnici de interrelaționare în cadrul unei echipe; să amplifice și să își cizeleze capacitățile empatice de comunicare interpersonală și de asumare a unor atribuții specifice în desfășurarea activității de grup în vederea tratării/ rezolvării de conflicte individuale/ de grup, precum și de gestionare optimă a timpului.
Practică de specialitate CEPA 1
 • Să identifice, descrie și utilizeze adecvat noțiunile specifice științei alimentului și siguranței alimentare.
 • Să stăpânească procesele generale de inginerie, exploatarea instalațiilor și echipamentelor de industrie alimentară.
 • Să își însușească căile de supraveghere, conducere, analiză și proiectare a tehnologiilor alimentare de la materii prime până la produs finit.
 • Să își însușească temeinic tehnologiile alimentare pentru a-i permite proiectarea de produse alimentare noi, implementarea și managementul de proiecte.
 • Să înțeleagă rolul managementului producției, controlului calității produselor alimentare și a realizării proceselor de marketing.
 • Să cunoască managementul tehnologiilor de valorificare a subproduselor și deșeurilor din industria alimentară și
 • asigurarea protecției mediului
 • Să aplice strategii de perseverență, rigurozitate, eficiență și responsabilitate în muncă, punctualitate și asumarea răspunderii pentru rezultatele activității personale, creativitate, bun simț, gândire analitică și critică, rezolvarea de probleme etc., pe baza principiilor, normelor și a valorilor codului de etică profesională în domeniul alimentar.
 • Să aplice tehnici de interrelaționare în cadrul unei echipe; să amplifice și să își cizeleze capacitățile empatice de comunicare interpersonală și de asumare a unor atribuții specifice în desfășurarea activității de grup în vederea tratării/ rezolvării de conflicte individuale/ de grup, precum și de gestionare optimă a timpului.
Practică de specialitate CEPA 2
 • Să identifice, descrie și utilizeze adecvat noțiunile specifice științei alimentului și siguranței alimentare.
 • Să stăpânească procesele generale de inginerie, exploatarea instalațiilor și echipamentelor de industrie alimentară.
 • Să își însușească căile de supraveghere, conducere, analiză și proiectare a tehnologiilor alimentare de la materii prime până la produs finit.
 • Să își însușească temeinic tehnologiile alimentare pentru a-i permite proiectarea de produse alimentare noi, implementarea și managementul de proiecte.
 • Să înțeleagă rolul managementului producției, controlului calității produselor alimentare și a realizării proceselor de marketing.
 • Să cunoască managementul tehnologiilor de valorificare a subproduselor și deșeurilor din industria alimentară și
 • asigurarea protecției mediului
 • Să aplice strategii de perseverență, rigurozitate, eficiență și responsabilitate în muncă, punctualitate și asumarea răspunderii pentru rezultatele activității personale, creativitate, bun simț, gândire analitică și critică, rezolvarea de probleme etc., pe baza principiilor, normelor și a valorilor codului de etică profesională în domeniul alimentar.
 • Să aplice tehnici de interrelaționare în cadrul unei echipe; să amplifice și să își cizeleze capacitățile empatice de comunicare interpersonală și de asumare a unor atribuții specifice în desfășurarea activității de grup în vederea tratării/ rezolvării de conflicte individuale/ de grup, precum și de gestionare optimă a timpului.
Practică pentru elaborarea Proiectului de diplomă

CEPA

 • Să identifice, descrie și utilizeze adecvat noțiunile specifice științei alimentului și siguranței alimentare.
 • Să stăpânească procesele generale de inginerie, exploatarea instalațiilor și echipamentelor de industrie alimentară.
 • Să își însușească căile de supraveghere, conducere, analiză și proiectare a tehnologiilor alimentare de la materii prime până la produs finit.
 • Să își însușească temeinic tehnologiile alimentare pentru a-i permite proiectarea de produse alimentare noi, implementarea și managementul de proiecte.
 • Să înțeleagă rolul managementului producției, controlului calității produselor alimentare și a realizării proceselor de marketing.
 • Să cunoască managementul tehnologiilor de valorificare a subproduselor și deșeurilor din industria alimentară și
 • asigurarea protecției mediului
 • Să aplice strategii de perseverență, rigurozitate, eficiență și responsabilitate în muncă, punctualitate și asumarea răspunderii pentru rezultatele activității personale, creativitate, bun simț, gândire analitică și critică, rezolvarea de probleme etc., pe baza principiilor, normelor și a valorilor codului de etică profesională în domeniul alimentar.
 • Să aplice tehnici de interrelaționare în cadrul unei echipe; să amplifice și să își cizeleze capacitățile empatice de comunicare interpersonală și de asumare a unor atribuții specifice în desfășurarea activității de grup în vederea tratării/ rezolvării de conflicte individuale/ de grup, precum și de gestionare optimă a timpului.
Practică pentru elaborarea Proiectului de diplomă IPA
 • Să identifice, descrie și utilizeze adecvat noțiunile specifice științei alimentului și siguranței alimentare.
 • Să stăpânească procesele generale de inginerie, exploatarea instalațiilor și echipamentelor de industrie alimentară.
 • Să își însușească căile de supraveghere, conducere, analiză și proiectare a tehnologiilor alimentare de la materii prime până la produs finit.
 • Să își însușească temeinic tehnologiile alimentare pentru a-i permite proiectarea de produse alimentare noi, implementarea și managementul de proiecte.
 • Să înțeleagă rolul managementului producției, controlului calității produselor alimentare și a realizării proceselor de marketing.
 • Să cunoască managementul tehnologiilor de valorificare a subproduselor și deșeurilor din industria alimentară și
 • asigurarea protecției mediului
 • Să aplice strategii de perseverență, rigurozitate, eficiență și responsabilitate în muncă, punctualitate și asumarea răspunderii pentru rezultatele activității personale, creativitate, bun simț, gândire analitică și critică, rezolvarea de probleme etc., pe baza principiilor, normelor și a valorilor codului de etică profesională în domeniul alimentar.
 • Să aplice tehnici de interrelaționare în cadrul unei echipe; să amplifice și să își cizeleze capacitățile empatice de comunicare interpersonală și de asumare a unor atribuții specifice în desfășurarea activității de grup în vederea tratării/ rezolvării de conflicte individuale/ de grup, precum și de gestionare optimă a timpului.