Ciclul de studii LICENȚĂ și MASTER

 1. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei An studiu Semestrul Total ore / semestru Nr. credite Precondiții
Practică Agricultură 1 Licență An I II 120 3 De curriculum:

 • Botanică
 • Pedologie
 • Topografie
 • Conducerea Tractorului

De competențe:

 • Studentul trebuie să aibă cunoștințe generale privind Agricultura
Practică Agricultură 2 Licență An II II 120 4 De curriculum:

 • Maşini Agricole,
 • Agrotehnică și Tehnică Experimentală
 • Fitopatologie
 • Entomologie
 • Agrochimie

De competențe:

 • Studentul trebuie să aibă cunoștințe generale privind Agricultura
Practică Agricultură 3 Licență An III II 120 4 De curriculum:

 • Legumicultură
 • Pomicultură
 • Viticultură
 • Fitotehnie
 • Practică managerială

De competențe:

 • Studentul trebuie să aibă cunoștințe generale privind Agricultura
Practică Agricultură 4 Licență An IV II 120 4 De curriculum:

 • Lucrarea de Diplomă

De competențe:

 • Studentul trebuie să aibă cunoștințe generale privind Agricultura
Practică Biologie 1 Licență An I II 60 3 De curriculum:

 • Botanică

De competențe:

 • Studentul trebuie să aibă cunoștințe generale privind Agricultura
Practică Biologie 2 Licență An II II 60 3 De curriculum:

 • Botanică
 • Zoologie

De competențe:

 • Studentul trebuie să aibă cunoștințe generale privind Agricultura
Practică Biologie 3 Licență An III II 60 10 De curriculum:

 • Lucrarea de Diplomă

De competențe:

 • Studentul trebuie să aibă cunoștințe privind Biologia
Practică EMAIA – Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industrie alimentară 1 Licență An I II 120 3 De curriculum:

 • Botanică
 • Pedologie
 • Conducerea Tractorului

De competențe:

 • Studentul trebuie să aibă cunoștințe privind Agricultura
Practică EMAIA – Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industrie alimentară 2 Licență An II II 120 4 De curriculum:

 • Mașini Agricole
 • Agrotehnică și Tehnică Experimentală
 • Agrochimie
 • Tehnologii generale în industria alimentară

De competențe:

 • Studentul trebuie să aibă cunoștințe privind Agricultura
Practică EMAIA – Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industrie alimentară 3 Licență An III II 120 4 De curriculum:

 • Procese, operații tehnologice și utilaje în industria alimentară
 • Utilaje și sisteme de transport
 • Mașini și instalații horticole

De competențe:

 • Studentul trebuie să aibă cunoștințe privind Agricultura
Practică EMAIA – Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industrie alimentară 4 Licență An IV II 120 4 De curriculum:

 • Lucrarea de Diplomă

De competențe:

 • Studentul trebuie să aibă cunoștințe privind Agricultura
 1. Conținuturi
Denumirea disciplinei Obiective Lucrări practice Metode de predare
Practică Agricultură 1 Obiectiv general:

 • Să-și însușească cunoștințele referitoare la botanică, pedologie, topografie, conducerea tractorului și agricultură generală.

Obiective specifice:

 • Să înţeleagă distribuția solurilor și a plantelor.
 • Să recunoască tipurile de sol și plantele
 • Să poată executa măsurători cu ajutorul instrumentelor topografice.
 • Cunoașterea bazei energetice şi mașinile agricole.
Botanică – 30 ore

 • Verificarea și consolidarea cunoștinţelor teoretice însușite în cadrul programului de instruire, formarea abilităților practice specifice disciplinei de Botanică.
 • Identificarea și recunoașterea speciilor de plante pe teren.
 • Identificarea însușirilor morfologice ale organelor plantelor.
 • Deprinderea utilizării pe teren a cunoștințelor de botanică sistematică privind clasificarea organismelor vegetale în unități taxonomice.
 • Studiul preferințelor speciilor vegetale pentru diferite habitate și strategiile lor de adaptare pentru ocuparea de nișe ecologice în aceste habitate.
 • Observarea caracteristicilor botanice și a strategiilor de adaptare care determină importanța practică a speciilor vegetale cu variate utilizări în: agricultură, silvicultură, ingineria mediului, horticultură, biotehnologii, etc.
Botanică – 30 ore

 • Determinarea speciilor de plante pe baza caracteristicilor morfologice ale acestora.
 • Încadrarea speciilor de plante în categorii taxonomice, corespunzător diferitelor nivele de clasificare.
 • Analiza morfologică a organelor plantelor pentru identificarea modificărilor determinate de diferite strategii de adaptare la mediu.
 • Caracterizarea vegetației și habitatelor zonelor luate în studiu.
 • Prelevarea și conservarea plantelor în grădini botanice și ierbare.
Pedologie – 30 ore

 • Însușirea cunoștințelor teoretice și practice legate de studiul morfologiei solului în teren.
 • Aprofundarea cunoștințelor teoretice și practice privind elementele de caracterizare generală și specifică a factorilor de formare și evoluția a solului.
 • Caracterizarea morfologică a profilelor de sol pe tipuri de sol
 • Încadrarea în unități taxonomice superioare a unităților de sol pe baza caracterelor morfologice și a proceselor pedogenetice.
 • Formarea abilităților practice referitoare la deschiderea profilelor de sol și recoltarea probelor de sol.
 • Întocmirea fișelor de cercetare pe teren a unităților de sol caracteristice zonelor pedo-geo-climatice.
Pedologie – 30 ore

 • Studiul condițiilor naturale de relief, pantă, expoziție, vegetație, material parental și aspectul suprafeței terenului.
 • Deschiderea profilelor de sol.
 • Analiza datelor generale privind amplasarea profilelor de sol.
 • Descrierea caracterelor morfologice a profilelor de sol – conform fișei de cercetare.
 • Întocmirea fișelor de cercetare pe teren.
 • Încadrarea unităților teritoriale în unități taxonomice superioare – conform SRTS 2003.
Topografie – 30 ore

 • Consolidarea cunoștințelor teoretice însușite în cadrul cursului de Topografie (semestrul I).
 • Formarea abilităților necesare mânuirii, în teren, a instrumentelor topografice (rulete de oțel, teodolite și nivele).
 • Consolidarea încrederii studenților, în capacitatea lor de a realiza ridicarea topografică efectivă a unei suprafețe de teren.
 • Formarea abilităților specifice lucrărilor topografice, de a lucra în echipă, insistându-se pe partea pozitivă a acestui tip de lucru (cooperare, capacitatea de a interacționa eficient, asumarea responsabilității propriilor sarcini etc.).
Topografie – 30 ore

 • Ridicarea expeditivă a terenurilor, cu ajutorul instrumentelor simple (panglica și ruleta de oțel).
 • Studiul părţilor constructive ale tachimetrelor electronice:
 • Studiul părţilor constructive ale nivelelor: nivela automată “Leica NA 720”.
 • Operaţii preliminare măsurării unghiurilor și distanțelor.
 • Măsurarea unghiurilor orizontale prin metoda turului de orizont.
 • Măsurarea diferenţelor de nivel cu teodolitul și cu nivela.
 • Măsurarea distanțelor pe cale indirectă, procedeele stadimetric și prin unde electromagnetice.
 • Întocmirea schiței terenului.
 • Executarea unei drumuiri planimetrice combinată cu radierea, în vederea întocmirii unui plan topografic la scara 1:500.
 • Executarea unei drumuiri de nivelment geometric combinată cu radieri, în scopul reprezentării reliefului unei suprafețe prin metoda curbelor de nivel.
 • Executarea unei drumuiri de nivelment geometric combinată cu radieri, în scopul reprezentării reliefului unei suprafețe de formă îngustă și alungită prin metoda profilelor longitudinale și transversale.
 • Automatizarea lucrărilor de prelucrare a datelor obținute din măsurătorile efectuate cu stația totală asupra unei suprafețe de teren
Conducerea Tractorului – 30 ore

 • Consolidarea deprinderilor practice privind conducerea tractoarelor.
 • 2.Formarea abilităților de conducere a tractorului în linie dreaptă, viraje și întoarcerea acestuia.
 • Însușirea tehnicii de cuplare la tractor a mașinilor agricole purtate și a celor antrenate de la priza de putere a tractorului.
 • Consolidarea deprinderilor de manevrare a ridicătorului hidraulic și a prizei de putere.
 • Însușirea metodelor de întoarcere a agregatului tractor plus mașina agricolă
Conducerea Tractorului – 30 ore

 • Verificarea tractorului înainte de pornire.
 • 2. Pornirea motorului la rece.
 • 3. Deplasarea în linie dreaptă și mersul sinuos printre jaloane.
 • 4. Parcarea tractorului.
 • 5. Cuplarea la tractor a maşinilor purtate.
 • 6. Cuplarea la tractor a mașinilor purtate și antrenate de la priza de putere a tractorului.
 • 7. Executarea diferitelor manevre ale tractorului în agregat cu mașina agricolă.
Practică Agricultură 2 Obiectiv general:

 • Să-și însușească cunoștințele referitoare la Mașini Agricole, Agrotehnică și Tehnică Experimentală, Fitopatologie, Entomologie, Agrochimie.

Obiective specifice:

 • Cunoașterea bazei energetice și mașinile agricole
 • Cunoașterea lucrărilor solului, recunoașterea și combaterea buruienilor, tehnici experimentale.
 • Recunoașterea și combaterea bolilor și dăunătorilor plantelor
 • Îngrășăminte minerale, organice și amendamente folosite în agricultură
Maşini Agricole – 30 ore

 • Formarea deprinderilor practice ale studenților pentru exploatarea mașinilor agricole, în vederea practicării unei agriculturi moderne și performante.
 • Consolidarea deprinderilor de conducere în lucru a diferitelor tipuri de agregate agricole.
 • Însușirea practică a modului de reglare a diferitelor agregate agricole pentru a realiza lucrări de calitate.
 • Consolidarea încrederii studenților în capacitatea lor de a realiza mecanizat diferite lucrări agricole (arat, lucrări cu freza, semănat, tratamente fitosanitare etc.), conducând efectiv agregatul și urmărind calitatea lucrării.
 • Câștigarea deprinderilor de apreciere și determinare a indicilor calitativi de lucru realizați de diferite agregate agricole
Maşini Agricole – 30 ore

 • Executarea lucrării de arat.
 • Executarea lucrării de grăpat.
 • Executarea lucrării de semănat cereale păioase.
 • Executarea lucrării de semănat plante prășitoare.
 • Executarea lucrării de erbicidat.
 • Executarea lucrării de recoltare a cerealelor păioase utilizând combine autopropulsate (CP 12).
 • Executarea lucrării de recoltat cartofi.
 • Executarea lucrării de recoltat sfeclă
Agrotehnică şi Tehnică Experimentală – 30 ore

 • Verificarea și consolidarea cunoștințelor teoretice însușite în cadrul programului de instruire, formarea abilităților practice specifice disciplinei de Agrotehnică.
 • Împărțirea terenului în sole, organizarea asolamentului, a lucrărilor agrotehnice și a rotațiilor pe fiecare solă.
 • Executarea lucrărilor solului conform regulilor şi cerințelor agrotehnice, la timpul potrivit și într-un termen cât mai scurt, utilizându-se mașinile și uneltele cele mai adecvate din dotare.
 • Identificarea buruienilor din culturile agricole, determinarea gradului de îmburuienare, cartarea și combaterea buruienilor.
 • Estimarea eficacității tratamentelor cu erbicide și a fitotoxicității prin scara EWRS.
 • Organizarea și înființarea experiențelor agricole, înregistrarea datelor și prelucrarea lor statistică
Agrotehnică şi Tehnică Experimentală – 30 ore

 • Studiul condiţiilor naturale de climă, sol, relief, hidrografie, vegetaţie.
 • Analiza fondului funciar disponibil.
 • Structura și gruparea culturilor, necesare pentru cultivare în următorii 4-7 ani, în zona analizată.
 • Analiza favorabilității condițiilor de sol, climă, geomorgfologie în raport cu structura culturilor, mărimea asolamentelor și amplasarea acestora în teren.
 • Repartizarea culturilor în asolamente specializate.
 • Elaborarea tipului și schemei asolamentului.
 • Verificarea și aprecierea calității lucrărilor solului în momentul efectuării.
 • Determinarea gradului de îmburuienare a culturilor.
 • Participare la efectuarea tratamentelor cu erbicide și la stabilirea efectului acestora.
 • Elaborarea agrotehnicii diferențiate pe terenuri în pantă (culturi în fâșii, benzi înierbate etc). Corelat cu asolamentul antierozional.
 • Parcelarea și pichetarea experiențelor, observații, notări, determinări, prelucrarea și interpretarea statistică a datelor experimentale.
Fitopatologie – 18 ore

 • Completarea cunoștințelor teoretice, referitoare la caracteristicile bolilor și agenților patogeni, cu aspecte și deprinderi practice specifice Patologiei vegetale.
 • Controlul fitosanitar al principalelor culturi, cu referire la semnalarea prezenței diverșilor agenți patogeni (virusuri, micoplasme, bacterii, ciuperci, antofite parazite).
 • Estimarea pagubelor potențiale produse de boli (pragul economic de dăunare – PED), prin efectuarea de sondaje și determinarea gradului de atac al principalilor agenți patogeni.
 • Metodici de prognoză a apariției agenților și de avertizare a tratamentelor chimice.
 • Modalități de aplicare a tratamentelor chimice, modul de preparare, calculul dozei și concentrației soluțiilor, aprecierea calității tratamentelor.
 • Organigrama rețelei operative și de cercetare în domeniul protecției plantelor.
Fitopatologie – 18 ore

 • Însușirea metodologiilor de recunoaștere și determinare a bolilor.
 • Determinarea spectrului de agenți patogeni semnalați la principalele culturi din zonă.
 • Efectuarea de sondaje, în funcție de cultură și suprafața cultivată.
 • Aplicarea unei metodici de prognoză a apariției agenților patogeni și stabilirea necesității și a momentului aplicării tratamentelor chimice.
 • Alegerea produselor fitofarmaceutice, în funcție de agenți patogeni semnalați, a metodei de aplicare, calculul dozei și concentrației, stabilirea cantității de soluție/ha și a necesarului de produse, în funcție de suprafața tratată.
 • 6.Vizită la unități fitosnitare județene și stațiuni de cercetare, în vederea cunoașterii profilului și a actvităților specifice din laboratoarele de specialitate (virologie, bacteriologie, micologie, prognoză-avertizare, carantină fitosanitară).
Entomologie – 12 ore

 • Consolidarea cunoștințelor teoretice însușite în cadrul programului de instruire, formarea abilităților practice specifice disciplinei de Entomologie.
 • Colectarea și identificarea dăunătorilor din culturile agricole (utilizarea determinatorului).
 • Metodici de estimare a gradului de atac al principalilor dăunători, de prognoză a atacului și de avertizare a tratamentelor chimice.
 • Modalități de aplicare a tratamentelor chimice și aprecierea calității acestora.
 • Cunoașterea modului de organizare a unui depozit de insecticide
Entomologie – 12 ore

 • Prezentarea principalelor ordine cu specii de insecte dăunătoare în vederea recunoașterii și monitorizării lor în ecosistemele agricole.
 • Monitorizarea complexului de dăunători din culturile de cereale.
 • Monitorizarea complexului de dăunători din culturile de plante tehnice.
 • Monitorizarea complexului de dăunători din plantațiile pomicole.
 • Prepararea de soluții pentru efectuarea tratamentelor chimice de combatere a dăunătorilor și aplicarea de tratamente chimice.
 • Vizita la Unitatea Fitosanitară Cluj – organizarea rețelei de Protecția Plantelor
Agrochimie – 30 ore

 • Aprofundarea cunoștințelor teoretice predate la Cursul de Agrochimie și la lucrările practice de laborator prevăzute în programa analitică a disciplinei;
 • Însușirea tehnicilor și metodologiei de recoltare a probelor de sol și plantă pentru controlul fertilității solurilor și a nutriției/ fertilizării;
 • Însușirea practică a metodelor de diagnoză a stărilor negative de vegetație cauzate de insuficiența sau excesul elementelor fertilizante;
 • Aplicarea metodelor de identificare și recunoaștere a sortimentelor de amendamente, îngrășăminte minerale, resurse organice fertilizante utilizate în agricultură;
 • Însușirea unor alternative practice în aprovizionarea, transportul, păstrarea și manipularea îngrășămintelor (realizarea platformei de îngrășăminte organice, a depozitelor de îngrășăminte minerale solide și lichide, etc.);
 • Însușirea unor cunoștințe practice de cunoaștere și tehnologice de aplicare a îngrășămintelor. (Cunoașterea setului de mașini utilizate în aplicarea amendamentelor, îngrășămintelor organice și minerale, a fertilizanților lichizi la sol și foliari).
Agrochimie – 30 ore

 • Recoltarea probelor de sol pe terenuri cu folosințe agricole diferențiate (arabil, pășuni și fânețe, vii-livezi, câmpuri experimentale, sere și solarii);
 • Recoltarea probelor de plante pentru diagnoza foliară și analize totale la culturi diferite;
 • Diagnoza stărilor negative de vegetație – carențe și excese nutritive – după simptome exterioare;
 • Recunoașterea amendamentelor, resurselor organice fertilizante și îngrășămintelor minerale;
 • Realizarea platformei pentru obținerea gunoiului de grajd semifermentat, a composturilor și dejecțiilor avicole semifermentate;
 • Cunoașterea depozitului de îngrășăminte minerale (posibilități de amenajare, compartimentare, acces și păstrare);
 • Prezentarea setului de mașini agricole utilizate în aplicarea amendamentelor, îngrășămintelor organice și minerale solide și lichide.
Practică Agricultură 3 Obiectiv general:

 • Să-și însușească cunoștințele referitoare la legumicultură, pomicultură, viticultură, fitotehnie, deprinderi manageriale.

Obiective specifice:

 • Să-și însușească lucrările care se execută în pomicultură, legumicultură viticultură.
 • Formarea abilităților practice de apreciere a situațiilor concrete din culturile agricole, în vederea stabilirii celor mai adecvate măsuri de dirijare a factorilor tehnologici
Legumicultură – 24 ore

 • Însușirea cunoștințelor practice specifice activităţilor din sectorul legumicol.
 • Formarea deprinderilor specifice lucrărilor din legumicultură
Legumicultură – 24 ore

 • Pregătirea spațiilor și materialelor necesare pentru producerea producerea răsadurilor.
 • Producerea răsadurilor de legume, pregătirea amestecurilor de pământ, semănatul și producerea de răsad.
 • Repicatul spațiilor și lucrările de îngrijire aplicate răsadurilor.
 • Înființarea unor culturi legumicole în câmp și spații protejate.
 • Aplicarea lucrărilor generale și speciale de întreținere a culturilor legumicole
Pomicultură – 18 ore

 • Însușirea cunoștinţelor practice specifice activităților din sectorul pomicol.
 • Formarea deprinderilor specifice lucrărilor din pomicultură
Pomicultură – 18 ore

 • Lucrări în câmpul I și II al școlii de pomi.
 • Metode de altoire utilizate pentru înmulțirea speciilor pomicole.
 • Plantarea pomilor și arbuștilor fructiferi.
 • Lucrări de formare a coroanei și formele de coroană utilizate în funcție de sistemul de cultură.
 • Tăieri de întreținere și fructificare.
 • Tăieri de regenerare, corecție și mecanice aplicate în pomicultură.
 • Lucrări de normare a încărcăturii de rod.
 • Tehnica recoltării fructelor
Viticultură – 18 ore

 • Însușirea cunoștințelor practice specifice activităților din sectorul viticol.
 • Formarea deprinderilor specifice lucrărilor din viticultură
Viticultură – 18 ore

 • Lucrări specifice de sezon în plantațiile viticole.
 • Lucrări în verde (plivitul lăstarilor, copilitul, cârnitul, dirijarea sau legarea lăstarilor).
 • Lucrări de întreținere a solului (prașile mecanice şi manuale).
 • Recoltarea și păstrarea coardelor altoi și portaltoi.
 • Îngropatul (mușuruitul) viței de vie, după caz pentru perioada de repaus relativ.
Fitotehnie – 30 ore

 • Formarea abilităților practice de apreciere a situațiilor concrete din culturile agricole, în vederea stabilirii celor mai adecvate măsuri de dirijare a factorilor tehnologici.
 • Aprofundarea cunoștințelor teoretice privind cerințele plantelor de cultură pentru fiecare etapă de vegetație și felul în care aceste cerințe pot fi îndeplinite
Fitotehnie – 30 ore

 • Recunoașterea speciilor de cereale în cultură într-o fază timpurie de vegetație după caracteristicile formațiunilor foliare (urechiușe și ligulă) și alte caractere morfologice.
 • Stabilirea densității plantelor și importanța acesteia în realizarea producției, relația dintre densitate și unele elemente de productivitate la principalele plante de cultură (număr de frați, număr de spiculețe în spic și flori în spiculeț, MMB și MH la cereale, mărimea știuleților, numărul de știuleți pe plantă, numărul de păstăi și numărul de boabe în păstaie, mărimea calatidiilor, MMB și MH la plantele oleaginoase, numărul de tulpini principale la cartof, numărul de stoloni și tuberculi la cuib și masa tuberculilor).
 • Cunoașterea fenofazelor și identificarea lor cu ajutorul scărilor de codificare a stadiilor de dezvoltare în vederea unei mai corecte aplicări a unor îngrășăminte, erbicide, stimulatori de creștere și retardanți.
 • Evaluarea producției la plantele de cultură pe baza elementelor de productivitate (cereale păioase, porumb, leguminoase pentru boabe, sfeclă de zahăr) şi calculul producției probabile.
Practică Managerială – 30 ore

 • Valorificarea cunoștințelor și competențelor generale și de specialitate dobândite în pregătirea teoretică și instruirea practică, prin identificarea problemelor noi, abordarea critică, dar creativă a temelor agricole
Practică Managerială – 30 ore

 • Obținerea de către fiecare student a unor informații științifice care să îl ajute să-și redacteze Lucrarea de diplomă.
Practică Agricultură 4 Obiectiv general:

 • Să obţină rezultatele necesare întocmirii lucrării de licență/ diplomă.

Obiective specifice:

 • Să cunoască structura lucrării, modul de tehnoredactare, etc
Lucrarea de Diplomă /Licenţă – 120 ore
 • Structura lucrării, modul de redactare a lucrării
Practică Biologie 1 Obiectiv general:

 • Să-și însușească cunoștințele referitoare la botanică, zoologie.

Obiective specifice:

 • Să înțeleagă distribuția plantelor.
 • Să recunoască tipurile de plante.
 • Consolidarea cunoștințelor teoretice specifice Disciplinei de Zoologie
Botanică – 60 ore

 • Verificarea și consolidarea cunoștințelor teoretice însușite în cadrul programului de instruire, formarea abilităților practice specifice disciplinei de Botanică.
 • Identificarea și recunoașterea speciilor de plante pe teren.
 • Identificarea însușirilor morfologice ale organelor plantelor.
 • Deprinderea utilizării pe teren a cunoștințelor de botanică sistematică privind clasificarea organismelor vegetale în unități taxonomice.
 • Studiul preferințelor speciilor vegetale pentru diferite habitate și strategiile lor de adaptare pentru ocuparea de nișe ecologice în aceste habitate.
 • Observarea caracteristicilor botanice și a strategiilor de adaptare care determină importanța practică a speciilor vegetale cu variate utilizări în: agricultură, silvicultură, ingineria mediului, horticultură, biotehnologii, etc.
Botanică – 60 ore

 • Determinarea speciilor de plante pe baza caracteristicilor morfologice ale acestora.
 • Încadrarea speciilor de plante în categorii taxonomice,corespunzător diferitelor nivele de clasificare.
 • Analiza morfologică a organelor plantelor pentru identificarea modificărilor determinate de diferite strategii de adaptare la mediu.
 • Caracterizarea vegetației și habitatelor zonelor luate în studiu.
 • Prelevarea și conservarea plantelor în grădini botanice și ierbare.
Practică Biologie 2 Obiectiv general:

 • Să-și însușească cunoștințele referitoare la botanică, zoologie.

Obiective specifice:

 • Să înțeleagă distribuția plantelor.
 • Să recunoască tipurile de plante.
 • Consolidarea cunoștințelor teoretice specifice Disciplinei de Zoologie
Botanică – 48 ore

 • Verificarea și consolidarea cunoștințelor teoretice însușite în cadrul programului de instruire, formarea abilităților practice specifice disciplinei de Botanică.
 • Identificarea și recunoașterea speciilor de plante pe teren.
 • Identificarea însușirilor morfologice ale organelor plantelor.
 • Deprinderea utilizării pe teren a cunoștințelor de botanică sistematică privind clasificarea organismelor vegetale în unități taxonomice.
 • Studiul preferințelor speciilor vegetale pentru diferite habitate și strategiile lor de adaptare pentru ocuparea de nișe ecologice în aceste habitate.
 • Observarea caracteristicilor botanice și a strategiilor de adaptare care determină importanța practică a speciilor vegetale cu variate utilizări în: agricultură, silvicultură, ingineria mediului, horticultură, biotehnologii, etc.
Botanică – 48 ore

 • Determinarea speciilor de plante pe baza caracteristicilor morfologice ale acestora.
 • Încadrarea speciilor de plante în categorii taxonomice, corespunzător diferitelor nivele de clasificare.
 • Analiza morfologică a organelor plantelor pentru identificarea modificărilor determinate de diferite strategii de adaptare la mediu.
 • Caracterizarea vegetației și habitatelor zonelor luate în studiu.
 • Prelevarea și conservarea plantelor în grădini botanice și ierbare
Zoologie – 12 ore

 • Studierea și consolidarea cunoștințelor teoretice însușite în cadrul programului de instruire, formarea abilităților practice specifice Disciplinei de Zoologie.
 • Studierea faunei utile și dăunătoare din diferite ecosisteme.
 • Colectări de materiale biologice de profil (animale, plante dăunate etc.) în vederea identificării lor, unele fiind supuse ulterior preparării și conservării în vederea utilizării ca materiale de laborator și îmbogățirea colecțiilor existente.
 • Vizite de studiu la unităţi cu amenajări muzeistice de profil
Zoologie – 12 ore

 • Studiul faunei utile și dăunătoare din parcuri și grădini (Parcul USAMV Cluj-Napoca).
 • Vizită de studiu la Muzeul de Zoologie al Facultății de Biologie al UBB Cluj-Napoca; prezentarea materialelor zoologice (nevertebrate și vertebrate).
Practică Biologie 3 Obiectiv general:

 • Să obțină rezultatele necesare întocmirii lucrării de licență/ diplomă.

Obiective specifice:

 • Să cunoască structura lucrări, modul de tehnoredactare, etc.
Lucrarea de Diplomă/ Licenţă – 60 ore
 • Structura lucrării
 • Modul de redactare a lucrării
Practică EMAIA – Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industrie alimentară 1 Obiectiv general:

 • Să-și însușească cunoștințele referitoare la botanică, pedologie, conducerea tractorului și Agricultură generală.

Obiective specifice:

 • Să înțeleagă distribuția solurilor și a plantelor.
 • Să recunoască tipurile de sol și plantele
 • Cunoașterea tractoarelor agricole și manevrarea acestora.
 • Cunoașterea bazei energetice şi mașinile agricole.
Botanică – 40 ore

 • Verificarea și consolidarea cunoștințelor teoretice însușite în cadrul programului de instruire, formarea abilităților practice specifice disciplinei de Botanică.
 • Identificarea și recunoașterea speciilor de plante pe teren.
 • Identificarea însușirilor morfologice ale organelor plantelor.
 • Deprinderea utilizării pe teren a cunoștințelor de botanică sistematică privind clasificarea organismelor vegetale în unități taxonomice.
 • Studiul preferințelor speciilor vegetale pentru diferite habitate și strategiile lor de adaptare pentru ocuparea de nișe ecologice în aceste habitate.
 • Observarea caracteristicilor botanice și a strategiilor de adaptare care determină importanța practică a speciilor vegetale cu variate utilizări în: agricultură, silvicultură, ingineria mediului, horticultură, biotehnologii, etc.
Botanică – 40 ore

 • Determinarea speciilor de plante pe baza caracteristicilor morfologice ale acestora.
 • Încadrarea speciilor de plante în categorii taxonomice, corespunzător diferitelor nivele de clasificare.
 • Analiza morfologică a organelor plantelor pentru identificarea modificărilor determinate de diferite strategii de adaptare la mediu.
 • Caracterizarea vegetației și habitatelor zonelor luate în studiu.
 • Prelevarea și conservarea plantelor în grădini botanice și ierbare.
Pedologie – 40 ore

 • Însușirea cunoștințelor teoretice și practice legate de studiul morfologiei solului în teren.
 • Aprofundarea cunoștințelor teoretice și practice privind elementele de caracterizare generală şi specifică a factorilor de formare și evoluția a solului.
 • Caracterizarea morfologică a profilelor de sol pe tipuri de sol
 • Încadrarea în unități taxonomice superioare a unităților de sol pe baza caracterelor morfologice și a proceselor pedogenetice.
 • Formarea abilităților practice referitoare la deschiderea profilelor de sol și recoltarea probelor de sol.
 • Întocmirea fișelor de cercetare pe teren a unităților de sol caracteristice zonelor pedo-geo-climatice
Pedologie – 40 ore

 • Studiul condițiilor naturale de relief, pantă, expoziție, vegetație, material parental și aspectul suprafeței terenului.
 • Deschiderea profilelor de sol.
 • Analiza datelor generale privind amplasarea profilelor de sol.
 • Descrierea caracterelor morfologice a profilelor de sol – conform fișei de cercetare.
 • Întocmirea fișelor de cercetare pe teren.
 • Încadrarea unităților teritoriale în unități taxonomice superioare – conform SRTS 2003
Conducerea Tractorului – 40 ore

 • Consolidarea deprinderilor practice privind conducerea tractoarelor.
 • Formarea abilităților de conducere a tractorului în linie dreaptă, viraje și întoarcerea acestuia.
 • Însușirea tehnicii de cuplare la tractor a mașinilor agricole purtate și a celor antrenate de la priza de putere a tractorului.
 • Consolidarea deprinderilor de manevrare a ridicătorului hidraulic și a prizei de putere.
 • Însușirea metodelor de întoarcere a agregatului tractor plus mașina agricolă
Conducerea Tractorului – 40 ore

 • Verificarea tractorului înainte de pornire.
 • Pornirea motorului la rece.
 • Deplasarea în linie dreaptă și mersul sinuos printre jaloane.
 • Parcarea tractorului.
 • Cuplarea la tractor a maşinilor purtate.
 • Cuplarea la tractor a mașinilor purtate și antrenate de la priza de putere a tractorului.
 • Executarea diferitelor manevre ale tractorului în agregat cu mașina agricolă.
Practică EMAIA – Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industrie alimentară 2 Obiectiv general:

 • Să-și însușească cunoștințele referitoare la Mașini Agricole, Agrotehnică și Tehnică Experimentală, Agrochimie Tehnologii generale în industria alimentară.

Obiective specifice:

 • Cunoașterea bazei energetice şi mașinile agricole.
 • Cunoașterea lucrărilor solului, recunoașterea și combaterea buruienilor, tehnici experimentale.
 • Îngrășăminte minerale, organice și amendamente folosite în agricultură.
 • Tehnologii generale în industria alimentară.
Maşini Agricole – 36 ore

 • Formarea deprinderilor practice ale studenților pentru exploatarea mașinilor agricole, în vederea practicării unei agriculturi moderne și performante.
 • Consolidarea deprinderilor de conducere în lucru a diferitelor tipuri de agregate agricole.
 • Însușirea practică a modului de reglare a diferitelor agregate agricole pentru a realiza lucrări de calitate.
 • Consolidarea încrederii studenților în capacitatea lor de a realiza mecanizat diferite lucrări agricole (arat, lucrări cu freza, semănat, tratamente fitosanitare etc.), conducând efectiv agregatul și urmărind calitatea lucrării.
 • Câștigarea deprinderilor de apreciere și determinare a indicilor calitativi de lucru realizați de diferite agregate agricole.
Maşini Agricole – 36 ore

 • Executarea lucrării de arat.
 • Executarea lucrării de grăpat.
 • Executarea lucrării de semănat cereale păioase.
 • Executarea lucrării de semănat plante prășitoare.
 • Executarea lucrării de erbicidat.
 • Executarea lucrării de recoltare a cerealelor păioase utilizând combine autopropulsate (CP 12).
 • Executarea lucrării de recoltat cartofi.
 • Executarea lucrării de recoltat sfeclă.
Agrotehnică şi Tehnică Experimentală – 36 ore

 • Verificarea și consolidarea cunoștințelor teoretice însușite în cadrul programului de instruire, formarea abilităților practice specifice disciplinei de Agrotehnică.
 • Împărțirea terenului în sole, organizarea asolamentului, a lucrărilor agrotehnice și a rotațiilor pe fiecare solă.
 • Executarea lucrărilor solului conform regulilor și cerințelor agrotehnice, la timpul potrivit și într-un termen cât mai scurt, utilizându-se mașinile și uneltele cele mai adecvate din dotare.
 • Identificarea buruienilor din culturile agricole, determinarea gradului de îmburuienare, cartarea și combaterea buruienilor.
 • Estimarea eficacității tratamentelor cu erbicide și a fitotoxicității prin scara EWRS.
 • Organizarea și înființarea experiențelor agricole, înregistrarea datelor și prelucrarea lor statistică
Agrotehnică şi Tehnică Experimentală – 36 ore

 • Studiul condiţiilor naturale de climă, sol, relief, hidrografie, vegetaţie .
 • Analiza fondului funciar disponibil.
 • Structura și gruparea culturilor, necesare pentru cultivare în următorii 4-7 ani, în zona analizată.
 • Analiza favorabilității condițiilor de sol, climă, geomorgfologie în raport cu structura culturilor, mărimea asolamentelor și amplasarea acestora în teren.
 • Repartizarea culturilor în asolamente specializate.
 • Elaborarea tipului și schemei asolamentului.
 • Verificarea și aprecierea calității lucrărilor solului în momentul efectuării.
 • Determinarea gradului de îmburuienare a culturilor.
 • Participare la efectuarea tratamentelor cu erbicide şi la stabilirea efectului acestora.
 • Elaborarea agrotehnicii diferențiate pe terenuri în pantă (culturi în fâșii, benzi înierbate etc). Corelat cu asolamentul antierozional.
 • Parcelarea și pichetarea experiențelor, observații, notări, determinări, prelucrarea și interpretarea statistică a datelor experimentale
Agrochimie – 12 ore

 • Aprofundarea cunoștințelor teoretice predate la Cursul de Agrochimie și la lucrările practice de laborator prevăzute în programa analitică a disciplinei;
 • Însușirea tehnicilor și metodologiei de recoltare a probelor de sol și plantă pentru controlul fertilității solurilor și a nutriției/ fertilizării;
 • Însușirea practică a metodelor de diagnoză a stărilor negative de vegetație cauzate de insuficiența sau excesul elementelor fertilizante;
 • Aplicarea metodelor de identificare și recunoaștere a sortimentelor de amendamente, îngrășăminte minerale, resurse organice fertilizante utilizate în agricultură;
 • Însușirea unor alternative practice în aprovizionarea, transportul, păstrarea și manipularea îngrășămintelor (realizarea platformei de îngrășăminte organice, a depozitelor de îngrășăminte minerale solide și lichide, etc.);
 • Însușirea unor cunoștințe practice de cunoaștere și tehnologice de aplicare a îngrășămintelor. (Cunoașterea setului de mașini utilizate în aplicarea amendamentelor, îngrășămintelor organice și minerale, a fertilizanților lichizi la sol și foliari).
Agrochimie – 12 ore

 • Recoltarea probelor de sol pe terenuri cu folosințe agricole diferențiate (arabil, pășuni și fânețe, vii-livezi, câmpuri experimentale, sere și solarii);
 • Recoltarea probelor de plante pentru diagnoza foliară și analize totale la culturi diferite;
 • Diagnoza stărilor negative de vegetație – carențe şi excese nutritive – după simptome exterioare;
 • Recunoașterea amendamentelor, resurselor organice fertilizante și îngrășămintelor minerale;
 • Realizarea platformei pentru obținerea gunoiului de grajd semifermentat, a composturilor și dejecțiilor avicole semifermentate;
 • Cunoașterea depozitului de îngrășăminte minerale (posibilități de amenajare, compartimentare, acces şi păstrare);
 • Prezentarea setului de mașini agricole utilizate în aplicarea amendamentelor, îngrășămintelor organice şi minerale solide și lichide
Tehnologii generale în industria alimentară – 36 ore

 • Caracterizarea organoleptică a materiilor prime, semifabricatelor și produselor finite utilizate în industria alimentară.
 • Recunoașterea tehnologiilor specifice pentru prelucrarea alimentelor.
 • Schematizarea procesului tehnologic de obținere a diferitelor produse alimentare.
 • Recunoașterea tehnologiilor specifice pentru prelucrarea alimentelor.
 • Schematizarea procesului tehnologic de obținere a diferitelor produse alimentare
Tehnologii generale în industria alimentară – 36 ore

 • Să analizeze materia primă, semifabricatele și produsele finite din punct de vedere organoleptic.
 • Să explice principalele etape parcurse de materia primă până la produsul finit.
 • Să identifice ordinea logică a operațiilor tehnologice în vederea obținerii produselor finite cu caracteristici specifice.
 • Să întocmească schemele tehnologice pe tehnologiile din unitățile de practică.
Practică EMAIA – Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industrie alimentară 3 Obiectiv general:

 • Să-și însușească deprinderi practice referitoare la procesele și operațiile tehnologice și a utilajelor din industria alimentară, utilaje și sisteme de transport, mașini și instalații horticole.

Obiective specifice:

 • Cunoașterea practică a proceselor, operațiilor tehnologice și a utilajelor din industria alimentară.
 • Folosirea practică a utilajelor și sistemelor de transport.
 • Folosirea practică a mașinilor și instalațiilor din horticultură.
Procese, operații tehnologice și utilaje în industria alimentară – 30 ore

 • Caracterizarea organoleptică a materiilor prime, semifabricatelor și produselor finite utilizate în industria alimentară.
 • Identificarea principiului de funcționare a utilajelor și aparatelor utilizate.
 • Identificarea și reglarea utilajelor, echipamentelor și aparatelor necesare pentru prelucrarea materiilor prime și a semifabricatelor în vederea obținerii celor mai eficiente metode de prelucrare și procesare a produselor alimentare.
 • Identificarea echipamentelor, selectarea și procesarea cat mai eficientă a materiilor prime în vederea obținerii produselor finite.
 • Schematizarea și recunoașterea părților componente a utilajelor, aparatelor și instalațiilor utilizate pentru procesare în unitățile în care își desfășoară practica.
Procese, operații tehnologice și utilaje în industria alimentară – 30 ore

 • Să identifice tehnologia și utilajele importante din unitatea de practică.
 • Să reprezinte schematic utilajele din unitatea de practică.
 • Să recunoască părțile componente ale utilajelor din unitatea de practică.
 • Schematizarea și recunoașterea părților componente a utilajelor, aparatelor și instalațiilor utilizate pentru procesare în unitățile în care își desfășoară practica.
 • Să reprezinte schematic tehnologia de procesare utilizată și să identifice parametrii tehnologici.
 • Să identifice și să schematizeze principalele utilaje din abatoare.
 • Să identifice și să schematizeze principalele utilaje folosite pentru procesarea laptelui și obținerea brânzeturilor.
 • Să identifice și să schematizeze principalele utilaje folosite pentru măcinarea, separarea fracțiunilor și condiționarea grâului.
 • Să identifice și să schematizeze principalele utilaje folosite pentru produsele de panificație.
 • Să identifice și să schematizeze principalele utilaje folosite pentru obținerea mustului de bere și a berii.
 • Să identifice și să schematizeze principalele utilaje folosite pentru obținerea vinului.
Utilaje și sisteme de transport – 60 ore

 • Analiza și abordarea inginerească a problemelor legate de tehnologiile de transport din agricultură.
 • Crearea deprinderilor pentru alegerea corectă a etapelor tehnologice la problemele de transport din agricultura.
 • Stabilirea corespunzătoare a dimensiunilor și a tipului de instalații pentru reducerea consumurilor specifice sistemelor de transport.
 • Stabilirea dimensiunilor și a tipului de instalații de transport pentru o fiabilitate superioară, la parametri tehnici ridicați.
 • Soluționarea problemelor legate de tehnologii de transport și de tehnologii de mecanizare în agricultura.
 • Schematizarea tehnologiilor de transport pentru diferitele materii prime și materiale din agricultură și industria alimentară.
 • Optimizarea sistemelor de transport utilizate în agricultura și industria alimentară
Utilaje și sisteme de transport – 60 ore

 • Să analizeze structura și funcțiile transportului agricol și din industria alimentară și să se analizeze particularitățile transportului agricol.
 • Să analizeze transportoarele de tip mecanic: cu bandă, cu melc, cu cupe.
 • Să analizeze transportul pneumatic și cerințele impuse de acest tip de transport.
 • Să analizeze transportul hidraulic și cerințele impuse de acest tip de transport.
 • Să analizeze agregatul de transport tip tractor-remorcă pentru diferite tipuri de remorci utilizate în agricultură.
 • Să identifice particularitățile exploatării agregatului de transport tip tractor-remorcă.
 • Să analizeze transportul auto în agricultură.
 • Să analizeze mijloacele pentru mecanizarea proceselor de încărcare și descărcare cu ajutorul: încărcătoarelor pivotante, încărcătoarelor frontale, motostivuitoarelor și a utilajelor speciale autopropulsate.
 • Să analizeze mijloacele de transport pentru produsele ambalate, paletizate, containerizate.
 • Să identifice ordinea logică a operațiilor tehnologice de transport în vederea optimizării sistemelor de transport utilizate în agricultura și industria alimentară
Mașini și instalații horticole – 30 ore

 • Analiza și abordarea inginerească a problemelor legate de instalațiile horticole.
 • Formarea de agregate horticole corespunzătoare culturii și condițiilor de lucru.
 • Crearea deprinderilor referitoare la modul de reglare a mașinilor și instalațiilor horticole în vederea asigurării unor indici calitativi de lucru adecvați.
 • Determinarea parametrilor funcționali ai unui agregat agricol.
 • Dezvoltarea de proiecte de construcție, dotare tehnică a unei sere sau a unui solar.
 • Însușirea cunoștințelor referitoare la sistemul de mașini horticole utilizate pentru mecanizarea și automatizarea horticulturii.
Mașini și instalații horticole – 30 ore

 • Să analizeze clasificarea, structura și funcțiile mașinilor pentru lucrările solului.
 • Să analizeze mașinile specifice pentru lucrările solului în horticultură: pluguri și freze horticole, mașini de săpat gropi, mașini de modelat solul, mașini specifice pentru aerarea gazonului.
 • Să analizeze tipurile de sere și solarii, construcția serelor și a solarelor.
 • Să analizeze instalațiile de irigat pentru culturile horticole, pentru sere și solarii, în pomicultură, viticultură.
 • Să analizeze sistemele de programare, control și monitorizare a instalațiilor de irigat.
 • Să analizeze mașinile și instalațiile speciale pentru sere și solarii: de condiționare a aerului în sere, de dirijare a regimului de lumină din sere.
 • Să analizeze utilajele speciale pentru pomicultură și viticultură.
 • Să analizeze mașinile pentru recoltarea legumelor, mazărei, fasolei.
 • Să analizeze mașinile și instalații pentru condiționarea produselor horticole: mașini și instalații de curățat și condiționat semințe, mașini de spălat și sortat fructe și legume.
 • Să analizeze instalațiile pentru păstrarea și uscarea produselor horticole.
 1. Evaluare
Denumirea disciplinei Tip activitate Standard minim de performanţă Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din nota finală
Practică Agricultură 1 Seminar/ Laborator/ Lucrări practice
 • Stăpânirea informației științifice și aplicarea ei în timpul practicii, la nivel acceptabil.
 • Obținerea notei 6 la verificarea practică este condiția de promovabilitate
 • Cunoașterea plantelor
 • Recunoaşterea tipurilor de sol
 • Utilizarea instrumentelor topografice și întocmirea unui plan.
 • Conducerea tractorului.
 • Activitatea și gradul de implicare la lucrările practice desfășurate.
 • Însușirea cunoștințelor
 • Verificare practică și teoretică
 • 20%
 • 20%
 • 20%
 • 20%
 • 20%
Practică Agricultură 2 Seminar/ Laborator/ Lucrări practice
 • Stăpânirea informației științifice și aplicarea ei în timpul practicii, la nivel acceptabil.
 • Obținerea notei 6 la verificarea practică este condiția de promovabilitate
 • Exploatarea Maşinilor Agricole.
 • Recunoașterea buruienilor, combaterea și lucrările solului, tehnici experimentale.
 • Recunoașterea bolilor și dăunătorilor.
 • Recunoașterea îngrășămintelor și amendamentelor
 • Verificare practică și teoretică
 • 20%
 • 20%
 • 40%
 • 20%
Practică Agricultură 3 Seminar/ Laborator/ Lucrări practice
 • Stăpânirea informației științifice și aplicarea ei în timpul practicii, la nivel acceptabil.
 • Obținerea notei 6 la verificarea practică este condiția de promovabilitate
 • Legumicultură
 • Pomicultură
 • Viticultură,
 • Fitotehnie
 • Practică managerială
 • Verificare practică și teoretică
 • 20%
 • 20%
 • 20%
 • 20%
 • 20%
Practică Agricultură 4 Seminar/ Laborator/ Lucrări practice
 • Stăpânirea informației științifice și aplicarea ei în timpul practicii, la nivel acceptabil.
 • Obținerea notei 6 la verificarea practică este condiția de promovabilitate.
 • Lucrarea de licenţă
 • Verificare practică și teoretică
 • 100%
Practică Biologie 1 Seminar/ Laborator/ Lucrări practice
 • Stăpânirea informației științifice și aplicarea ei în timpul practicii, la nivel acceptabil.
 • Obținerea notei 6 la verificarea practică este condiția de promovabilitate
 • Botanică
 • Activitatea și gradul de implicare la lucrările practice desfășurate.
 • Însușirea cunoștințelor
 • Verificare practică și teoretică
 • 60%
 • 20%
 • 20%
Practică Biologie 2 Seminar/ Laborator/ Lucrări practice
 • Stăpânirea informației științifice și aplicarea ei în timpul practicii, la nivel acceptabil.
 • Obținerea notei 6 la verificarea practică este condiția de promovabilitate
 • Botanică
 • Zoologie
 • Activitatea și gradul de implicare la lucrările practice desfășurate.
 • Însușirea cunoștințelor
 • Verificare practică și teoretică
 • 60%
 • 20%
 • 10%
 • 10%
Practică Biologie 3 Seminar/ Laborator/ Lucrări practice
 • Stăpânirea informației științifice și aplicarea ei în timpul practicii, la nivel acceptabil.
 • Obținerea notei 6 la verificarea practică este condiția de promovabilitate
 • Lucrare de licenţă
 • Verificare practică și teoretică
 • 100%
Practică EMAIA – Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industrie alimentară 1 Seminar/ Laborator/ Lucrări practice
 • Stăpânirea informației științifice și aplicarea ei în timpul practicii, la nivel acceptabil.
 • Obținerea notei 6 la verificarea practică este condiția de promovabilitate
 • Cunoașterea plantelor.
 • Recunoaşterea tipurilor de sol
 • Conducerea tractorului.
 • Activitatea și gradul de implicare la lucrările practice desfășurate.
 • Însușirea cunoștințelor
 • Verificare practică și teoretică
 • 20%
 • 20%
 • 20%
 • 20%
 • 20%
Practică EMAIA – Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industrie alimentară 2 Seminar/ Laborator/ Lucrări practice
 • Stăpânirea informației științifice și aplicarea ei în timpul practicii, la nivel acceptabil.
 • Obținerea notei 6 la verificarea practică este condiția de promovabilitate
 • Exploatarea Maşinilor Agricole.
 • Recunoașterea buruienilor, combaterea și lucrările solului; tehnici experimentale.
 • Recunoașterea îngrășămintelor și amendamentelor.
 • Tehnologii generale în industria alimentară.
 • Verificare practică și teoretică
 • 40%
 • 20%
 • 20%
 • 10%
 • 30%
Practică EMAIA – Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industrie alimentară 3 Seminar/ Laborator/ Lucrări practice
 • Stăpânirea informației științifice și aplicarea ei în timpul practicii, la nivel acceptabil.
 • Obținerea notei 6 la verificarea practică este condiția de promovabilitate
 • Procese, operații tehnologice și utilaje în industria alimentară
 • Utilaje și sisteme de transport
 • Mașini și instalații horticole
 • Activitatea și gradul de implicare la lucrările practice desfășurate.
 • Verificare practică și teoretică
 • 20%
 • 40%
 • 20%
 • 20%

4. Competențe dobândite:

Denumirea disciplinei Competențe profesionale Competențe transversale
Practică Agricultură 1
 • Să recunoască și să identifice speciile de plante
 • Să preleveze plante în vederea întocmirii de ierbare.
 • Consolidarea cunoștințelor teoretice
 • Cunoaşterea tipurilor de sol și întocmirea fișelor pedologice.
 • Formarea abilităților necesare mânuirii în teren a instrumentelor topografice
 • Cunoștințe despre ridicarea unui plan topografic și utilizarea teodolitului și mirei topo
 • Lucrări generale în Agricultură
 • Să demonstreze capacitatea de organizare
 • Să demonstreze preocupare privind perfecționarea profesională
 • Să participe la activităţile practice
Practică Agricultură 2
 • Să demonstreze cunoștințe privind exploatarea mașinilor agricole.
 • Cunoștințe referitoare la combaterea buruienilor și lucrările solului. Câmpuri experimentale și tehnici de calcul statistic.
 • Recunoștere bolilor și dăunătorilor la plantele de cultură.
 • Metode agrochimice de analiză a solului și materialului vegetal. Recunoașterea îngrășămintelor și amendamentelor.
 • Consolidarea cunoștințelor teoretice.
 • Lucrări generale în Agricultură.
 • Să demonstreze capacitatea de organizare
 • Să demonstreze preocupare privind perfecționarea profesională
 • Să participe la activităţile practice
Practică Agricultură 3
 • Cunoştinţe specifice activitățillor legumicole.
 • Cunoștințe din domeniul pomiculturi.
 • Cunoștințe din sectorul viticol.
 • Abilități practice în tehnologia cultivări plantelor agricole.
 • Cunoştinţe şi competenţe generale de management.
 • Lucrări generale în Agricultură
 • Să demonstreze capacitatea de organizare
 • Să demonstreze preocupare privind perfecționarea profesională
 • Să participe la activităţile practice
Practică Agricultură 4
 • Cunoştinţe şi competenţe de agronom.
 • Cunoștințe și competențe privind întocmirea unei lucrări de licență/ diplomă.
 • Să demonstreze capacitatea de organizare
 • Să demonstreze preocupare privind perfecționarea profesională
 • Să participe la activităţile practice
Practică Biologie 1
 • Să recunoască și să identifice speciile de plante.
 • Să preleveze plante în vederea întocmirii de ierbare.
 • Consolidarea cunoștințelor teoretice.
 • Cunoștințe legate de fauna utilă și dăunătoare din diferite ecosisteme.
 • Lucrări generale în Agricultură
 • Să demonstreze capacitatea de organizare
 • Să demonstreze preocupare privind perfecționarea profesională
 • Să participe la activităţile practice
Practică Biologie 2
 • Să recunoască și să identifice speciile de plante.
 • Să preleveze plante în vederea întocmirii de ierbare.
 • Consolidarea cunoștințelor teoretice.
 • Cunoștințe legate de fauna utilă și dăunătoare din diferite ecosisteme.
 • Lucrări generale în Agricultură
 • Să demonstreze capacitatea de organizare
 • Să demonstreze preocupare privind perfecționarea profesională
 • Să participe la activităţile practice
Practică Biologie 3
 • Cunoştinţe şi competenţe de biolog.
 • Cunoștințe și competențe privind întocmirea unei lucrări de licență/ diplomă
 • Să demonstreze capacitatea de organizare
 • Să demonstreze preocupare privind perfecționarea profesională
 • Să participe la activităţile practice
Practică EMAIA – Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industrie alimentară 1
 • Să recunoască și să identifice speciile de plante.
 • Să preleveze plante în vederea întocmirii de ierbare.
 • Consolidarea cunoștințelor teoretice.
 • Cunoaşterea tipurilor de sol și întocmirea fișelor pedologice.
 • Consolidarea deprinderilor practice privind conducerea tractoarelor.
 • Lucrări generale în Agricultură
 • Să demonstreze capacitatea de organizare
 • Să demonstreze preocupare privind perfecționarea profesională
 • Să participe la activităţile practice
Practică EMAIA – Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industrie alimentară 2
 • Să demonstreze cunoștințe privind exploatarea mașinilor agricole.
 • Cunoștințe referitoare la combaterea buruienilor și lucrările solului. Câmpuri experimentale şi tehnici de calcul statistic.
 • Metode agrochimice de analiză a solului și materialului vegetal. Recunoașterea îngrășămintelor și amendamentelor.
 • Tehnologii generale în industria alimentară
 • Consolidarea cunoștințelor teoretice.
 • Lucrări generale în Agricultură.
 • Să demonstreze capacitatea de organizare
 • Să demonstreze preocupare privind perfecționarea profesională
 • Să participe la activităţile practice.
Practică EMAIA – Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industrie alimentară 3
 • Să demonstreze cunoștințe privind procesele, operațiile tehnologice și utilajele din industria alimentară.
 • Să cunoască utilajele și sistemele de transport.
 • Cunoștințe despre mașinile și instalațiile folosite în horticultură.
 • Consolidarea cunoștințelor teoretice.
 • Lucrări generale în Agricultură.
 • Să demonstreze capacitatea de organizare
 • Să demonstreze preocupare privind perfecționarea profesională
 • Să participe la activităţile practice.