Dezvoltarea regională este ansamblul politicilor autorităților publice centrale și locale elaborate în scopul îmbunătățirii performanțelor economice a unor arii geografice constituite în regiuni de dezvoltare și care beneficiază de sprijinul Uniunii Europene, a guvernului și a altor instituții și autorități naționale sau internaționale. Procesul de planificare a dezvoltării regionale oferă o bază strategică esenţială pentru includerea priorităților şi a proiectelor de la nivel regional în viitoarele programe de finanţare pentru perioada 2021-2027, indiferent de sursele de finanţare ale acestor programe.

(…)

Formarea profesională continuă reprezintă o componentă majoră a politicilor în domeniul învățării pe tot parcursul vieții, la nivel național și european, având ca obiectiv general creșterea competitivității și sprijinirea dezvoltării societății bazate pe cunoaștere. În același timp, formarea profesională este procedura prin care se asigura creșterea și diversificarea competențelor profesionale, prin inițierea, calificarea, recalificarea, perfecționarea și specializarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în vederea realizării mobilității și (re)integrării acestora pe piața forței de muncă. Formarea profesionala continua nu este numai o modalitate de dezvoltare personala a angajaților, ci o investiție superioară în dezvoltarea capitalului uman, cu impact asupra creșterii calității muncii.

(…)

În continuare se remarcă lipsa competenţelor în ce priveşte elaborarea şi implementarea de politici publice în domenii care, conform Legii 215, revin administraţiilor publice locale chiar şi în domenii în care s-au făcut demersuri guvernamentale de descentralizare încă din anii 2000. De menţionat este situaţia domeniilor semi-descentralizate (educaţie, sănătate etc.), a celor mari consumatoare de resurse financiare (transport, mediu) şi a celor legate de ocuparea forţei de muncă (dezvoltare economică, resurse umane, investiţii străine, antreprenoriat, inovare). O posibilă explicaţie poate fi preocuparea scăzută pentru alte domenii decât cele unde autoritatea locală are în proprietate sau în administrare un patrimoniu, precum şi insuficienta comunicare cu mediul privat şi lipsa culturii parteneriale.

(…)

Din toate statisticile realizate rezultă că șomajul în rândul tinerilor rămâne o problemă importantă, pentru care sunt necesare soluții la nivel național și european. Creșterea ratei de ocupare a persoanelor cu studii superioare de la 14,5% în 2008 la 20% în 2017 poate fi interpretată ca o tendinţă de îmbunătăţire a calităţii locurilor de muncă și a anticipării estimărilor anului 2020, cu privire la continuarea tendinței de creare de locuri de muncă care să solicite un nivel de educație ridicat, ponderea populaţiei ocupate cu studii superioare în total populație ocupată trebuie să își continue evoluția ascendentă.

Toate aceste date relevante luate din Planul de Dezvoltare Regională Nord-Vest 2021-2027 din Extras: Profilul socio-economic al Regiunii, acestea prezintă o evaluare cantitativă și calitativă a condițiilor existente în prezent în regiunea de Nord-Vest. Prezentul Plan de Dezvoltare nefiind încă finalizat, putem deocamdată doar deduce din problemele existente detaliate în profilul socio-economic de nevoile regiunii, relevante proiectului de față.

Reiese faptul că formarea profesională este o parte importantă în pe tot parcursul procedurii de învățare pe tot parcursul vieții, atât la nivel național cât și european. Aceasta este procedura prin care se asigură dezvoltarea competențelor persoanelor, competențe necesare pentru a se integra pe piața muncii. O altă problemă identificată în planul socio-economic este rata de șomaj crescută în rândul tinerilor, fapt care se poate datora unei formări profesionale necorespunzătoare, persoanele care încerc să își găsească un loc de muncă corespunzător, neavând competențele necesare, ajung să rămână șomeri. Pe parcurs chiar pot să își piardă voința de a mai căuta.

Așadar, o formare profesională corespunzătoare va contribui la dezvoltarea competențelor transversale ale persoanelor în căutare de loc de muncă, rezultând în acestea având succes mai mare în a-și găsi un loc de muncă corespunzător.

Pentru a aduce sugestii, completări și întrebări acestui document, te rugăm accesează acest link, unde poți plasa comentarii pe secțiunea care te interesează în mod specific.